Статии филтрирани по дата: Сряда, 08 Април 2020

На 08.04.2020 г. от 11.00 часа беше открита строителна площадка и определена строителна линия и ниво на строеж „Допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съпътстваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“, но без да се осъществяват дейности, свързани с планираното публично събитие за старт на проекта „Първа копка“ и пресконференцията. Реализацията на проекта стана възможна по силата на подписания на 20.12.2017 г. между Министерство на околната среда и водите и партниращите общини Троян (водеща) и Априлци (партньор) Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект ИСУН № BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“.

Публикувана в Общество