Обучение за специалисти от социално-превантивната система в община Троян

Водещият на обучението – психологът Йордан Танковски и специалисти от социално-превантивната система в община Троян Водещият на обучението – психологът Йордан Танковски и специалисти от социално-превантивната система в община Троян Снимки: Община Троян

На 24 и 25.11.2022 г. в Информационно-културен център – гр. Троян се проведе обучителен семинар за специалисти от социално-превантивната система в общината (педагогически съветници, обществени възпитатели, психолози и педагози) на тема „Повишаване на учителския авторитет чрез партньорство с родителите и мотивация за учене на учениците“.

Чрез въздействаща презентация, ролеви игри, решаване на казуси и дискусия участниците се запознаха с различните мотивационни концепции, подобриха комуникативните си умения при работа с ученици за повишаване на мотивацията им, както и уменията за развиване на различни видове обратни връзки към учениците – конструктивна и позитивна.

Обучението бе организирано от Община Троян и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Водещ на обучението – психологът Йордан Танковски.

По мнение на участниците, подобни обучения са интересни, полезни и мотивиращи.

---

Пресинформация на Община Троян

Споделяне