Обучение за специалисти от социално-превантивната система в общината

На 23 и 24.11.2023 г. в Туристически информационен център – гр. Троян се проведе обучителен семинар за специалисти от социално-превантивната система в общината /педагогически съветници, обществени възпитатели, психолози и педагози/ на тема „Психо-емоционална подкрепа при преживяване на кризи“.

Чрез въздействаща презентация, ролеви игри, решаване на казуси, попълване на тестове и дискусия участниците се запознаха с това, какво представлява кризата и кризисната интервенция, запознаха се с фазите на травматичната криза и се научиха как се осъществява психо-емоционална подкрепа на жертва на криза.

Обучението бе организирано от Община Троян и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Водещ на обучението – психологът Йордан Танковски.

По мнение на участниците, подобни обучения са полезни и мотивиращи.

Споделяне