12 проекта ще бъдат реализирани през настоящата 2020 година в Община Троян по Обществен форум

И през настоящата година Община Троян даде възможност на неформални структури на гражданското общество; организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за управление на етажната собственост; читалища; културни институции; църковни настоятелства; училища и детски градини; юридически лица и физически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите; кметства и кметски наместничества да кандидатстват със свои проектни предложения за реализиране на проекти по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“. За целта беше предвиден бюджет от 30 000 лв.

Въпреки извънредната ситуация, в която страната се намираше през последните месеци и затрудненията, които общинският бюджет изпитва, проекти по програмата ще бъдат финансирани. В определения в поканата срок бяха подадени 13 бр. проектни предложени на обща стойност 51024,13 лв., от които 35924,88 лв. финансиране от програмата. Същите бяха разгледани и обсъдени от работна група от експерти на Общинска администрация Троян, с оглед тяхното съответствие с целите на програмата и законовите възможности за тяхната реализация. Едно от проектните предложения, предвиждащо изграждане на детска площадка отпадна, поради липса на проектна готовност, съгласно изискванията на Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

В процеса на обсъждане, част от проектните предложения претърпяха промяна, като някои от предвидените дейности отпаднаха, в резултат на което се стигна до редуциране на бюджетите на съответните проекти. Така подадените проектни предложения станаха 12 бр. на обща стойност 42309,88 лв., в т. ч. 26 984 лв. искано финансиране от програмата. Поради въведеното извънредно положение в страната и наложените епидемиологични мерки, във връзка с пандемията COVID-19, тази година обществено обсъждане на подадените по програмата проектни предложения не се състоя.

Всички подадени проектни предложения съдържат обществено значими дейности и поисканото общо финансиране от програмата е в рамките на определения за нея бюджет и Общинската администрация счита за целесъобразно и справедливо да бъдат подкрепени всички подадени проекти, както следва:

Детска градина „Незабравка“, с. Орешак с проект „Растяща стая на открито“; Сдружение на собствениците „Град Троян - ж.к. „Лъгът“ - блок 13“ с проект „Благоустрояване на блоковото пространство на бл.13“; Сдружение „Троян в бъдещето“ с проект      „Места за отдих и табла с история от кв. „Ливадето“; кметство с. Шипково с проект „Спортна площадка Шипково“; кметство с. Черни Осъм с проект „Освежаване и ремонт на централния площад“; СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Троян - „Реновиране и естетизиране на пространството около паметника на св. Климент Охридски в училищния двор“; кметство с. Орешак с проект „Повишаване ролята на гражданското общество за подобряване облика на с. Орешак“; Баскетболен клуб „Чавдар“ - „Баскетболно бъдеще за децата на Троян“; Сдружение „34-ти пехотен троянски полк“ – „Дойранската епопея на филм“; Народно читалище „Христо Ботев – 1911 г.“, с. Врабево – „Мъжки северняшки костюми за АНПТ „Елица“; СУ „Васил Левски“, гр. Троян - „Обновяване долната част на фасадата на училищната сграда“; Народно читалище „Знание – 1906 г.“, с. Черни Осъм - „По-уютен облик на репетиционната зала“.

Пресинформация на Община Троян

 

www.HemusNews.com

Споделяне