Сроковете за внасяне на задълженията местни данъци и такса битови отпадъци

Уважаеми граждани, сроковете за внасяне на задълженията местни данъци и такса битови отпадъци са следните:

> Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.

На 27.01.2021г. започва събирането на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2021 г.

> Данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

От 11.01.2021 г. започна събирането на данък върху превозните средства за 2021 г.

> Патентен данък се плаща на четири вноски:

 • за първо тримесечие – до 31 януари;
 • за второ тримесечие – до 30 април;
 • за трето тримесечие – до 31 юли;
 • за четвърто тримесечие – до 31 октомври;

На предплатилите до 31 януари за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

> Туристически данък: дължимият данък се внася от задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Заплащането може да се извърши:

 • на касите на отдел „Местни приходи”, ул. „Г.С.Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/;
 • в кметствата в селата на община Троян;
 • в касите на ИЗИПЕЙ АД;
 • онлайн на ePay.bg
 • чрез пощенски запис;
 • по банков път по следната сметка:

„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, Офис Троян

Банкова сметка – BG94RZBB91558420008108

BIC - RZBBBGSF

Код за вид плащане:

 • патентен данък – 44 14 00
 • данък недвижими имоти – 44 21 00
 • данък върху превозните средства – 44 23 00
 • такса битови отпадъци – 44 24 00
 • туристически данък - 44 28 00

Заплащането на дължимите данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, може да се извърши и преди получаване на съобщение.

Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си задължения, че могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране.

Пресинформация на Община Троян

www.HemusNews.com

Споделяне