За поредна година Община Троян организира обществен форум за партньорски проекти

Община Троян кани гражданите, организации и институции да подадат свои проектни предложения по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти”.

Програмата цели утвърждаване на партньорството между структурите на гражданското общество или други обществено ангажирани лица и местната власт, чрез реализиране на съвместни проекти, насочени към обществено значими дейности.

По традиция, гражданите на общината решават кои проекти ще бъдат финансирани.

Могат да участват:

  • Неформални структури на гражданското общество;
  • Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за управление на етажната собственост;
  • Читалища;
  • Културни институции;
  • Църковни настоятелства;
  • Училища и детски градини;
  • Юридически лица и физически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите;
  • Кметства и кметски наместничества.

Общата стойност на програмата е 30 000 лв. Исканото финансиране не може да надвишава 70 % от общата стойност на проекта, но не повече от 3500 лв. Кандидатите следва да осигурят минимум 30 % собствен принос, от които до 50 на сто може да е нефинансовото участие.

Изискване е проектните предложения да се реализират на територията на община Троян върху имоти, общинска собственост, или да са за важни за обществеността дейности.

Документация за кандидатстване може да изтеглите от сайта на Община Троян.

Споделяне