Стартира пилотното прилагане на системата „Партньор на Биосферен парк „Централен Балкан“

Целта е създаване на обща идентичност на предлаганите в района стоки и услуги

Пилотното прилагане на системата за отличаване на производителите и доставчиците на продукти и услуги, занаятчии, културни обекти и артисти с логото на Биосферен парк „Централен Балкан“ стартира. Всички, които отговарят на условията, могат да подадат своите заявления, като предоставят на Дирекция "Национален парк Централен Балкан" формуляр за кандидатстване и декларация за участие, изтеглени от ТУК.

Процедурата по отличаване и ползването на логото са безвъзмездни – кандидатите не дължат такси и не извършват периодични плащания. За всеки вид дейност са определени набор от изисквания/критерии, чието изпълнение носи съответните точки. Където е приложимо, за доказване изпълнението на критериите, кандидатите е необходимо да приложат копия на документи – сертификати, удостоверения, свидетелства, договори.

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ притежава неексклузивните права върху графичния знак – лого, на Биосферен парк „Централен Балкан“ и предоставя правото за ползването му на отличените производители и доставчици на продукти и услуги. При неизпълнение на критериите, то се преустановява.

Кандидат за отличаване с логото може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано и осъществяващо своята дейност на територията на Биосферния парк – целите землищата на общините Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово и Антон. Желаещите да се включат не трябва да имат регистрирани нарушения на екологичното законодателство за последните две години от датата на кандидатстване.

Освен това, кандидатствайки за включване в партньорската инициатива, те се ангажират, че с дейността си ще допринасят за съхраняването на природата, бита, културата и традициите на местното население в обхвата на Биосферния парк. Поемат и ангажимента да предоставят информация за характеристиките на Биосферния парк и другите отличени продукти и услуги, създавани в неговата територия, както и да промотират и/или предлагат други местни дейности, продукти и услуги.

Отличените кандидати ще получи табелка с надпис "Партньор на Биосферен парк "Централен Балкан", която трябва да бъде изложена на видно място.  

Налагането на общ бранд цели да се насочи вниманието на потребителите към региона като към специфична туристическа дестинация, да даде добавена стойност на произвежданите продукти и услуги чрез принадлежността им към територия, отличена от ЮНЕСКО, да се заеме специфична пазарна ниша, да се осъществи колективна реклама, маркетинг, обмен на практики, участие в пилотни проекти и различни институционално подкрепени инициативи.

Споделяне