Актуализация на „Генерален план за организация на движението“ на град Троян

Град Троян Град Троян

Община Троян възложи актуализирането на генерален план за организация на движението. Това се налага от реализирането на ключови обекти на техническата инфраструктура през последните години и засилване на трафика в града. Целта на Генералния план за организация на движението е да се създадат оптимални режими за градското движение, спирането и паркирането на пътните превозни средства и движението на пешеходците по изградената улична мрежа на територията на град Троян.

След анализ на пътно-транспортната обстановка на територията на град Троян, общинска администрация подготви задание за актуализация на ГПОД, максимално съобразено с изискванията на действащата нормативна база, предвижданията на плановете и нормативните документи за развитие на общината. С него поставихме ясни цели пред проектантския екип, като изискваме на първо място подобряване на условията за безопасност на движението и намаляване на пътния травматизъм по уличната мрежа на гр. Троян, подобряване на уличния график и намаляване на задръжките на автомобилите по кръстовищата. С плана търсим подобряване на екологичните условия в града, вследствие намаляването на шума   и газовите емисии от автомобилите.

Разработката ще се съсредоточи върху първостепенната улична мрежа на Троян, а след обработка на събраната информация ще се разпростре и за по-ниските класове от уличната мрежа, които активно участват в комуникационно- транспортната система на града. Особено внимание отделяме на прехвърлянето на транзитното движение от улиците „В. Левски” и „Хр. Ботев“ по ул. „Акад. Ангел Балевски“ и ул. „Опълченска“, на новоизградената пътна връзка и  мост над р. Осъм в района на бензиностанция „Лукойл“, на прекатегоризация на част от уличната мрежа и промяната на организацията на автомобилното движение свързани с изместване на трасето на републикански път ІІ-35. При създадените нови зони за обществено обслужване и търговия в районите на бившата фирма „Елма“, района на бившата баня, магазин „Лайф“, Кооперативния пазар и Стоковото тържище изследвайки по-големите транспортни натоварвания на движението в кръстовищата, ще се предложи техническо решение.

В отделните схемни проектни решения ще търсим отразяване на настъпилите промени в уличната мрежа, класифициране на  новоизградените и реконструирани участъци, като транзитните трасета се съобразят със разработената към окончателният проект на Общ устройствен план на Община Троян схема на комуникационно - транспортната система. При определяне на забраните за движение на МПС, очакваме решение за определяне на градски зони или отделни улици, забранени за движение на един  или на няколко от видовете товарен транспорт. Аналогично ще се определят трасетата,  както и ограниченията за превозни средства с животинска тяга.

Една от основните задачи на актуализацията на ГПОД е и намиране на техническа възможност за разтоварване на градския център от движение чрез осигуряване на места в буферни паркинги в периферията на централната градска част. За тази цел ще се проучат възможностите за нуждите на паркирането да се използват и части от тротоарните площи, в случаите, когато тяхната широчина е по-голяма от необходимата за нуждите на пешеходното движение.

За реализирането на проектните решения, предвидени в ГПОД ще се набележат необходимите планировъчни, реконструктивни и административни мероприятия със срокове за тяхното провеждане.

---

Пресинформация на Община Троян

Споделяне