За местните данъци и такси през тази година

Отчет на бюджет 2021 и обществено обсъждане на проекто-бюджет 2022 г. Отчет на бюджет 2021 и обществено обсъждане на проекто-бюджет 2022 г. Снимки: Донка Михайлова

Община Троян поддържа традиционно добра събираемост на местните приходи, което се дължи до голяма степен и на ефективността на местната приходна администрация. През 2021 г. е отбелязана 83.3% е събираемост на текущия данък върху недвижимите имоти и 81.22% на данъка върху превозните средства. Стабилните собствени приходи позволяват да води една относително по-самостоятелна местна политика от страна на общинското ръководство и да се насочва целеви ресурс към важни за Троян дейности и каузи, за които няма държавно финансиране, подчертават от Общината. За първите 2 месеца на т.г. реализираните приходи от местни данъци и такси са в размер на 870 хил. лв. от които постъпленията от данъци и такси за 2022 г. са в размер на 535 хил. лв.

Данъците може да бъдат платени и преди да се получи съобщението от Общината. Колко точно се дължи може да се види и онлайн на страницата на НАП, ако гражданинът има ПИК. Достъп до годишните съобщения има и чрез клиентски номер, който се получава на място в троянската общинска администрация. Тези, които платят дължимото до 30 април ползват 5% отстъпка.

Ето какво още напомнят от „Местни приходи“:

Сроковете за внасяне на задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци са следните:

1. Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове:

 • до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • За имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в посочените срокове, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.

На 21.01.2021 г. започна събирането на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2022 г.

2. Данък върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:

 • до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
 • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

На 12.01.2022 г. започна събирането на Данъка върху превозните средства.

3. Патентен данък се плаща на четири вноски:

 • за първо тримесечие – до 31 януари;
 • за второ тримесечие – до 30 април;
 • за трето тримесечие – до 31 юли;
 • за четвърто тримесечие – до 31 октомври
 • На предплатилите до 31 януари за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

4. Туристически данък:

 • дължимият данък се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Заплащането може да се извърши:

 • на касите на отдел “Местни приходи”, ул. “Раковски” № 55 /бившето Данъчно подразделение/,
 • в кметствата в селата на община Троян,
 • в касите на ИЗИПЕЙ АД
 • онлайн на www.ePay.bg
 • чрез пощенски запис
 • по банков път по следната сметка:

„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, Офис Троян

Банкова сметка – BG94RZBB91558420008108

BIC - RZBBBGSF

Код за вид плащане:

 • патентен данък – 44 14 00
 • данък недвижими имоти – 44 21 00
 • данък върху превозните средства – 44 23 00
 • такса битови отпадъци – 44 24 00
 • туристически данък - 44 28 00

Напомняме на граждани и фирми, които не са платили старите си задължения, че могат да го направят по посочените начини, за да не се преминава към принудително събиране.

На сайта на Община Троян задължените лица могат да правят справка за задълженията си за местни данъци и такси, администрирани от отдел „Местни приходи“. От тази година е създадена нова възможност за получаване на годишните съобщения за дължими данъци и такси, посредством клиентски идентификационен номер (КИН), който се издава лично на лицето след подаване на заявление по образец в отдел „Местни приходи“, чрез квалифициран електронен подпис или чрез ПИК на НАП.

Споделяне

Галерия със снимки