Община Троян набира доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия и извънредни ситуации

През февруари 2023 г. доброволци от Доброволно формирование - Троян получиха нови предпазни облекла и лични предпазни средства През февруари 2023 г. доброволци от Доброволно формирование - Троян получиха нови предпазни облекла и лични предпазни средства Снимка архив: Община Троян

Обява за набиране на доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Уважаеми граждани на Община Троян, опазването живота и здравето на хората, ефективната защита на имуществото им при пожари, бедствия, аварии и извънредни ситуации изцяло зависи от тясното сътрудничество и партньорство между професионалисти, местна власт, представители от различни клубове, отряди и други неправителствени организации, но не на последно място и от доброволните формирования.

Доброволно формирование – Троян, е важна съставна част от Единната спасителна система. Създадено в началото на далечната 2012 г., през годините се е доказало като основен помощник при предотвратяването или овладяването на кризисни ситуации и последствията от тях. Неизменен помощник в каузите на Българския червен кръст.

При сформирането на формированието, съгласно Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, численият състав е бил от 20 души. Към днешна дата членовете на ДФ – Троян са 13 на брой.

В тази връзка Община Троян организира набирането на 7 (седем) броя доброволци, които да допълнят състава на Доброволно формирование - Троян.

Съгласно Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, доброволците изпълняват дейности по защитата на населението, както следва: 

  1. спасителни операции;
  2. ограничаване и ликвидиране на пожари;
  3. операции по издирване и спасяване;
  4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
  5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
  6. други операции, свързани със защитата. 

Изисквания към кандидатите са:

  1. Дееспособно физическо лице, навършило 18 години;
  2. Клинично здраво;
  3. Да не страда от психично заболяване;
  4. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Кандидатите за доброволци подават заявление по образец до кмета на общината. Одобрените кандидати сключват граждански договор и преминават курс на обучение.

Лица, навършили 16 години и ненавършили 18 години могат да бъдат обучавани за доброволци, без да изпълняват конкретни задачи по защита при бедствия. След навършване на пълнолетие, те стават пълноправни членове на формированието и могат да станат доброволци.

Допълнителна информация кандидатите могат да получат на тел. 0670 / 68 046 от Румен Варчев - главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" в община Троян.

---

Община Троян

Споделяне