Извънредно заседание на Общински съвет - Троян, във връзка с „Търговия Троян“ АД

Община Троян Община Троян

Временнo изпълняващият длъжносттa кмет на Община Троян предложи на Председателя на Общинския съвет свикване на заседание на Съвета, което не беше планирано.

Заседанието е по повод подадено в Търговския регистър заявление, с което се иска обявяване на решение на акционерите в „Търговия Троян“ АД за увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови 50 хиляди поименни акции с номинална стойност от един лев за всяка една. Решението на Общото събрание на акционерите в дружеството, в което Общината има 49% акционерно участие, е взето единствено с гласовете на „Търговия Троян 98“ АД, представлявано от Валентин Цветанов Бечев. Община - Троян не е била информирана за събранието на акционерите по друг начин, освен чрез обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър. Към момента Община – Троян няма представител в Съвета на директорите на дружеството, което води до затруднение като акционер да бъде своевременно и надлежно информирана за дейността на дружеството, особено когато се засягат акционерните ѝ права.

С това решение, взето във време, в което кметът на общината е в отпуск, а Общинският съвет на практика не заседава, грубо се погазва интересът на Община - Троян, тъй като, ако то бъде вписано в Търговския регистър след придобиване на всички новоиздадени акции от „Търговия Троян 98“ АД, акционерният дял на Общината в дружеството би намалял от 49% на 24.5%.

В тази връзка вече е свикано заседание на Общинския съвет на 19.10.2023 г. от 13.30 часа, на което се очаква да бъде гласувано решение, с което Община - Троян да запише и ПРИДОБИЕ 24 500 броя новоиздадени поименни акции с номинална стойност от един лев за всяка една от капитала на „Търговия Троян“ АД, с което ще бъде запазено досегашното съотношение на акционерните дялове между двамата акционери в дружеството и интересът на Общината ще бъде напълно защитен. За придобиването на акциите Община - Троян следва да заплати сумата от 24500 лв.

---

Община Троян

Споделяне