Щабът за защита при бедствия възложи на областния управител да поиска от АПИ увеличаване на броя на снегопочистващите машини

Щабът за защита при бедствия в Област Ловеч Щабът за защита при бедствия в Област Ловеч

Да поиска от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) промяна в сключения договор за зимното поддържане на републиканските пътища на територията на област Ловеч възложи на областния управител щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове на заседание днес. На него стана ясно, че предвидените по договор с изпълнителя на дейностите по зимно почистване и поддържане машини и автомобили са 40 при необходими 117. Изразено бе безпокойство и от Областното пътно управление (ОПУ), и от фирмата изпълнител, че техниката е крайно недостатъчна, особено предвид факта, че на територията на областта е и най-високият проход в Стара планина – Троянският, и при силен снеговалеж ще се стигне до затварянето му. Друго сериозно притеснение е и въведената временна организация на движение поради паднала тротоарна конзола на мост на пътя Луковит – Коритна, в момента обезопасен с предпазни съоръжения, които при голям сняг също ще поддадат. Проблемът е от март т.г., АПИ е запозната, но решение все още няма.

Всеки проблем, поставен от вас пред централната власт, ще получи моята подкрепа, за да бъдем подготвени и при тежка зимна обстановка да сме в състояние да реагираме, коментира областният управител. Виктор Стойчев се ангажира веднага да изпрати писмо до АПИ с искане за удължаване на срока на договора и увеличаване на броя машини, както и за предприемане на действия по проблема с моста.

На заседанието днес областният щаб за защита при бедствия провери създадената от общините и институциите готовност за зимния сезон.

От ОПУ казаха още, че зимното поддържане на републиканските пътища на територията на област Ловеч се въвежда от 1. ноември със заповед на директора. Изготвен, съгласуван и утвърден е планът за зимното поддържане. Налични са необходимите техническа сол, интертни материали и химически препарати.

Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) разполага с моторни триони във всички районни служби за оказване помощ на пътноподдържащите фирми при разчистване на пътищата от паднали дървета и клони. Изготвен е план за дейността на РДПБЗН за осигуряване на пожарната безопасност на обектите за периода на есенно-зимния сезон 2023/2024 г. Създадени са условия за поддържане и експлоатация на техниката и сградния фонд в изправно състояние при ниски температури. Проверено е състоянието на комуникационните системи, всички районни служби разполагат с изправни средства за радиовръзка. Актуализирани са телефоните на длъжностните лица за участие в спасителните работи при зимни условия. Актуализират се и данните за групите и лицата, включени в системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система - ДАКС, тренировките през годината са извършени в пълен обем, последната ще е на 15. ноември.

От областната дирекция на МВР докладваха, че са съгласувани с ОПУ действията за поддържане на републиканските пътища при зимни условия, както и при усложнена метеорологична обстановка и осигуряване на нормална проходимост и безопасност на движението. Създадена е организация за координация и взаимодействие между всички структури на дирекцията. Изготвен е оперативен план за зимното поддържане с варианти за действие при влошени метеорологични условия на ПП-I-4, ПП-I-3, II-35 и III-401, с обходни маршрути, схеми за временна организация на движението, места за разполагане на постоянни и временни КПП, отговорници за разставяне на временната сигнализация с пътни знаци, както и отговорници за осъществяване на контрол над участниците в движението, утвърден от АПИ и ОПУ.

От Регионалната здравна инспекция (РЗИ) посочиха, че всички лечебни заведения имат разработени планове за защита при бедствия и за действия при снежни бури, поледица и обледявания, създадена е организация за евакуация на пострадали и болни. Разработени са графици на екипи на разположение и организиране на денонощни дежурства при усложнена зимна обстановка. Всички болници имат готовност за вътрешно преструктуриране на легловия фонд при необходимост. В лечебните заведения се поддържат резерви от медикаменти, консумативи и дезинфектанти, кислород. Организирано е аварийно захранване. Взети са мерки за безпроблемно функциониране на медицинската апаратура. Направени са разчети съвместно с Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и лечебните заведения за своевременно транспортиране и временно настаняване на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа, родилки, тежко болни в случаи на бедствия и снегонавявания. Координацията и взаимодействието между здравните и лечебните заведения на територията на област Ловеч се осъществява чрез РЗИ. 

Всички длъжностни лица в ЦСМП са запознати с плана за действие при възникнали бедствия, аварии и затруднения при работа в зимни условия. Осигурени са пълни екипи за дежурство с готовност за допълнителни. Екипите по филиали са окомплектовани с реанимационна апаратура и достатъчно количество медикаменти и медицински консумативи, като е осигурен и резерв. Всички линейки са окомплектовани, ЦСМП в Ловеч е обезпечен със санитарни автомобили с повишена проходимост при труднодостъпни места.

Подготвени за действия в бедствена ситуация са и от БЧК. Разработени са правила за свикване на оперативния щаб. При необходимост се привежда в изпълнение планът за действия при кризи, като още в първите дни на бедствието областният съвет на БЧК подпомага със стоки от първа необходимост, наличен е и постоянен фонд за бедствие.

От РИОСВ и ОДБХ докладваха, че са в готовност да изпълняват нормално функциите си в условията на предстоящия зимен сезон. Наличните автомобили са подготвени за експлоатация, определени са хора за снегопочистване на територията на учрежденията. Осигурено е отоплението на сградите при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

Електропреносната мрежа, експлоатирана от „Управление Мрежови експлоатационен район – Плевен“ - отдел Ловеч, е в готовност за работа при зимни условия, заявиха и от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Като основни свои задачи очертаха поддържане на денонощно дежурство в обектите, поддържане в аварийна готовност на аварийно-ремонтните групи, поддържане в изправност на автомобилите и специалната механизация, както и средствата за далекосъобщителна връзка. В процеса на подготовка за есенно-зимния сезон е извършена ревизия и профилактика на съоръженията, ремонт на командни и релейни зали, осветителни и заземителни инсталации, проведени с персонала са противожарни и противоаварийни тренировки, извършва се постоянен преглед и контрол на автомобилите и специалната механизация. Аварийният план е актуализиран, като е организирана дейността по предотвратяване и ликвидиране на аварии по електропреносната мрежа в ситуация на снегонавявания, поледици, обледявания и ураганни ветрове. За провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи са организирани екипи на разположение по график. Предвид факта, че не разполагат с механизация за почистване на участъците към подстанциите, поискаха и получиха подкрепата на общините за това.

От „ЕРМ Запад“ информираха, че се поддържа денонощно дежурство – през цялата година – от аварийно-ремонтен персонал, снабден с необходимите инструменти, материали, автомобили, специализирана и свързочна техника, поддържа се и необходимият резерв от материали в три аварийни склада в Ловеч, Троян и Тетевен и в централния в Левски, съдържащи минимума от материали, необходими за бързо отстраняване на възникнали аварии. Стриктно се изпълняват графици с обем и срокове за подготовка на съоръженията за работа при зимни условия. На горещата телефонна линия – 0700 10 010, може да се сигнализира по всяко време за възникнали аварии. По предварителната подготовка са извършени обходи и върхови ревизии на кабелните и въздушните електропроводи, почистени са трасетата на въздушните електропроводи, трансформаторните постове, по мрежата ниско напрежение са почистени трасетата, извършена е регулация на проводниците, монтирани са нови стоманобетонни стълбове, подменени са кабели с изтекъл технологичен ресурс. Ремонти се извършват по транспортните средства. Персоналът е снабден със зимни костюми, обувки, шапки и лични предпазни средства.

Готовността си за зимата докладваха и от общините Априлци, Тетевен, Троян, Летница, Ябланица и Луковит.

В Априлци е проведено съвещание с кметските наместници на селата Велчево, Скандалото и Драшкова поляна, като са обсъдени действия при евентуални усложнения. Актуализирани са списъците и телефоните за координация между институциите. Извършена е проверка на техническите възможности на фирмите за изпълнение на договорените задължения за зимно поддържане на общинската пътна мрежа. Предстои сключване на договори за снегопочистване. Общината разполага със собствена високопроходима техника за зимно поддържане, на шофьорите от общината и от фирмите за поддържане са определени маршрутите. Създадена е организацията съвместно със собствениците на магазини за снабдяване с хранителни стоки и услуги от първа необходимост при нужда. Здравното и медицинското обслужване на населението ще се извършва от филиала на ЦСМП в Троян.

В община Летница е актуализиран общинският план за зимно поддържане и снегонавяване през експлоатационен сезон 2023/2024, с който е запознат общинският съвет за сигурност и управление при кризи. Снегопочистването на улиците в населените места ще се извършва със собствена техника, която е оборудвана с необходимите принадлежности и горива. Предстои сключване на договор за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия. Ще бъде направена хоризонтална маркировка на четвъртокласната пътна мрежа, в населените места вече е положена хоризонтална и вертикална. Училището, детските заведения и ЦНСТ са снабдени с необходимите горива.

В община Луковит е извършен оглед на пътната мрежа, където е необходимо, е извършена хоризонтална маркировка, запълнени са пътни неравности, проверена е вертикалната сигнализация. След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване предстои подписване на договор. Систематизирана е информацията за всички учебни заведения – отговорни лица с телефони и адреси, налично отопление и вид. Междуселищният транспорт е подсигурен, както и специализираният за превоз на граждани и ученици.

В община Троян периодично се извършват обходи по общинската и уличната мрежа, предприети са действия по отстраняване на констатирани недостатъци преди зимата. Снегопочистването в града се извършва от общинско предприятие, необходимата техника е в изправност, осигурени са материали за третиране на улиците. Проведена е обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Троян. Също и за уличната мрежа в 12 села, като тук предстои избор на изпълнител. Вече са сключени договори за снегопочистване на уличната мрежа в седем села и туристическия комплекс „Беклемето“. През ноември ще се проведе среща на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия за 2023 г. с частите на Единната спасителна система и фирмите, класирани за зимно поддържане и снегопочистване. Във връзка с предстоящата зимна есплоатация община Троян е възложила и изпълнила ремонтни дейности по общинската и уличната мрежа. Готовност за дейност в зимни условия имат учебните и детските заведения.

В община Ябланица е проведено заседание на общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, членовете му имат готовност да поемат ръководството на спасителните работи при повсеместни снегонавявания и обледявания. В общината е създадена организация и има готовност за поддържане на пътната мрежа. Училищата и детските градини са снабдени с гориво за отопление, обезпечени са необходимите хранителни продукти. Община Ябланица е в процедура за избор на изпълнител за зимно поддържане и почистване от сняг на общинска пътна и улична мрежа.

В община Тетевен е създадена организация за действие на общинския щаб за защита от бедствия при усложнена зимна обстановка. След проведени огледи на общинската и уличната инфраструктура са предприети действия за отстраняване на участъци в незадоволително състояние. Сключен е договор за зимно почистване и снегопочистване на общинската мрежа, уличната мрежа на град Тетевен, част от уличната мрежа на с. Дивчовото и част от уличната мрежа на с. Малка Желязна. По информация на кметствата са сключени договори за почистване на уличната мрежа в селата Глогово, Градежница, Голям Извор, предстои сключване за селата Рибарица, Черни Вит, Български извор, Васильово и Галата, в с. Гложене дейностите ще се извършват със собствена техника. Социалните, здравните и учебните заведения, детските градини и ясли имат готовност за работа и живот в зимни условия, отоплението е подсигурено. Общината е предприела необходимите мерки за осигуряване на нормалното функциониране на пътната инфраструктура, което да позволи снабдяването на населението със стоки и услуги от първа необходимост, обезпечено е кадрово, материално и финансово здравното и медицинското осигуряване.

В заседанието не участваха представители на общините Ловеч и Угърчин, няма и внесени от тях доклади.

Споделяне