Седем проекта за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради ще получат финансиране

През изминалите два мандата (2019 – 2023 г. и 2015 – 2019 г.) Община Троян съумя да подготви необходимите документи и да получи финансиране за реализирането на редица проекти за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради (МЖС) за общо 38 бр. жилищни сгради със 780 бр. жилища и 15 стопански обекти в тях, както и 6 бр. публични сгради. В края на мандат 2019-2023 г. жители на Троян отново проявиха инициатива и доверие в експертите на администрацията и Община Троян подаде 15 проектни предложения по процедура № BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз.

В последните дни на 2023 г. стана ясно, че 7 от подадените проектни предложения ще получат финансиране. Това е една висока оценка за съвместната работа на експертите от администрацията и сдруженията на собствениците, отчитайки факта, че има общини, в които нито един проект не е одобрен за финансиране. Резултатите от извършената оценка бяха публикувани на сайта на МРРБ на 22.12.2023 г. https://www.mrrb.bg/bg/756-bloka-sa-odobreni-za-sanirane-po-plana-za-vuzstanovyavane-i-ustojchivost/, а от 08.01.2024 г. са налични и в публичния модул на ИСУН 2020.

Процедурата беше обявена на 20.12.2022 г., като допустими бяха многофамилни жилищни сгради, управлявани по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и проектирани преди 26. април 1999 г. В Община Троян заявления за интерес и финансова помощ бяха подадени за 15 многофамилни жилищни сгради с общо 559 обекта с жилищно предназначение. Общата стойност на проектните предложения беше приблизително 15 млн. лв.

В резултат на извършената оценка са одобрени седем от сградите, а именно:

  • МЖС на ул. „Христо Ботев“ №171-177;
  • бл. 217 в ж. к. „Лъгът“;
  • бл. 1 в ж. к. „Христо Смирненски“;
  • бл. 14 „Троянка“ в ж. к. „Лъгът“;
  • бл. „Иглика 2“ на ул. „Генерал Карцов“ №138;
  • бл. 218 - вх. Г, вх. Д и вх. Е в ж. к. „Лъгът“;
  • бл. „Синчец“ на ул. „Генерал Карцов“ №136.

Общата стойност на одобреното финансиране е 9 443 259,19 лв. и ще обхване 389 обекта с жилищно предназначение.

Нито едно от подадени от Община Троян проектни предложения не е отхвърлено, като останалите осем сгради са включени в списъка с резервни проектни предложения. В рамките на проектите ще бъдат изпълнени задължителните мерки, предписаните в резултат на извършеното обследване за енергийна ефективност, включващи: топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, под и покрив), подмяна на фасадната дограма, подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи, както и съпътстващите ги строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата, в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Ще бъдат изпълнени и предписаните като задължителни в техническия паспорт строителни работи, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, мерки свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входовете на жилищните сгради.

Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийните и експлоатационни характеристики на жилищните сгради и до намаляване на крайното потребление на енергия. Друг ефект на проектите е намаляване на емисиите на парникови газове, с което осезаемо ще се подобрят качеството на живот и условията на средата в гр. Троян.

Очаква се подписването на договорите за предоставяне на средствата по Плана да започне в рамките на следващите месеци. Изпълнението на дейностите по проектите ще стартира с провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители за изработка на инвестиционни проекти и изпълнение на строително-монтажните работи (инженеринг), което означава, че реалното изпълнение на строителните дейности може да стартира най-рано през есента, при благоприятни атмосферни условия или през пролетта на 2025 г.

Община Троян благодари за проявения интерес от живущите в МЖС в Троян и припомня, че сдруженията на собствениците за сградите в резервния списък могат да кандидатстват за финансиране от Етап II на процедурата, където одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ, а останалите 20% следва да бъдат осигурени от собствениците. Срокът за кандидатстване е удължен от 16.01.2024 г. до 29.02.2024 г.

Повече информация може да откриете тук:

https://www.troyan.bg/bg/novini/udalzhen-e-sroka-za-kandidatstvane-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi-etap-ii

---

Пресинформация на Община Троян

Снимки: www.troyan.bg

Споделяне