Община Троян ще представи проектни идеи, включени в концепции за интегрирани териториални инвестиции, пред обществеността в Троян на 22. февруари

Община Троян Община Троян

Както вече е известно, през периода 2021-2027 г., по отношение  усвояване на средствата от Европейските фондове, в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между институциите, работещи на различни нива на управление, както и останалите заинтересовани страни и участници (всички физически и юридически лица, включително неформални сдружения), действащи на съответната територия.

В тази връзка по различните програми ще се кандидатства с проектни идеи, включени в концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2 (община Троян попада в Северозападен район за планиране (СЗР).

В отговор на отправена покана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по процедура BG16FFPR003-2.001 - Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., през 2023 г. Община Троян, в качеството си на водещ партньор, подаде две концепции за ИТИ:

„Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на река Осъм и нейните притоци“.

„Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на р. Осъм и нейните притоци“ с водещ кандидат Община Троян. Концепцията обединява съвместните усилия на осем партньори (общините Троян, Ловеч и Летница; „Общински пазари“ ЕООД; сдружение „Театрална школа Нюанси“, гр. Троян, Народно читалище „Наука-1870“, гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски“, гр. Троян; СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч) за подобряване на жизнената среда и осигуряване на по-добро качество на живот чрез създаване на по-красиви, устойчиви и приобщаващи пространства. Проектите са свързани с предотвратяване на риска от наводнения по поречието на р. Осъм и нейните притоци, както и в следните направления: интервенции в пътна инфраструктура и УГМ; облагородяване на средата чрез мерки в зелена градска инфраструктура и сигурност на обществените пространства; създаване на улеснен достъп до туристически атракции и подобряване на състоянието на техническата инфраструктура; разработване и промотиране на иновативни културни събития.

„Създаване на Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания в община Троян“.

„Създаване на Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания в община Троян“ с водещ кандидат Община Троян  и  двама партньори - ,,Хуманност и дълголетиe“ ООД и Фондация ,,Слънце за всеки“. Концепцията касае: ремонт и реконструкция на материалната база на старото общежитие на училището в с. Врабево; доставка на обзавеждане и оборудване, необходимото за изграждане на социална инфраструктура с капацитет 15 потребители от целевата група; последващо създаване на нови социални услуги за резидентна грижа за възрастни в изградения Център, осигуряване на здравно обслужване и социална грижа, подобряване на трудовата заетост на лицата в региона и други.

Отделно от това, Община Троян е един от партньорите в концепция

„Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ с водещ партньор Медицински университет гр. Плевен, подадена по същата процедура.

„Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ с водещ кандидат Медицински университет – Плевен, и 27 партньори, вкл. 10 общини, между които и общините Ловеч, Троян и Тетевен; 9 болници; 2 университета; 1 професионална гимназия, 1 сдружение с нестопанска цел, 1 център за компетентност и 2 малки предприятия. Концепцията предлага комплексно решение на проблемите по отношение на здравеопазване, спорт, екологична здравна среда и създаване на икономически растеж в общините от Северозападен регион. Решението се базира на внедряване на т.нар. Стратегия „Единно здраве“ – международна инициатива за постигане на оптимални здравни резултати, като се признава взаимовръзката между хората, животните, растенията и тяхната среда.


Особено важно е местните общности да припознаят и подкрепят проектните идеи, с оглед на това Община Троян има удоволствието да покани всички жители на общината на 22.02.2024 г. (четвъртък), с начален час 17.30 часа, в заседателната зала на общинската администрация – Троян, пл. „Възраждане“ №1, на обществени консултации, свързани с разглеждане и обсъждане на подадените концепции с партньор Община Троян, организирани от Областния информационен център – Ловеч. Чрез обществените консултации се осигурява участието на местните общности в процеса на подбор на концепциите, като мненията и коментарите от обсъжданията се представят на широкия състав на Регионалния съвет за развитие, който трябва да ги вземе под внимание при класиране на подадените концепции.

Презентации по концепциите и анкети за обратна връзка ще откриете тук: https://www.troyan.bg/bg/novini/obshtina-troyan-shte-predstavi-proektni-idei-vklyucheni-v-kontseptsii-za-integrirani-teritorialni-investitsii-pred-obshtestvenostta-v-troyan-na-22-fevruari

---

Община Троян

Споделяне