Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в с. Шипково, община Троян

Басейнът в с. Шипково, община Троян Басейнът в с. Шипково, община Троян

На предстоящата сесия през м. март на ОбС– Троян, общинската администрация ще внесе предложение за одобряване решението на кмета на Община Троян за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих в с. Шипково, община Троян, заедно с приложените към него обявление за откриване на процедурата и документация за концесията.

След като за предходната процедура не бяха подадени документи за участие, с Решение №896 / 14.07.2020 г. кметът на Община Троян прекрати процедура за определяне на концесионер и възлагане Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч.

В Община Троян постъпи заявление с вх. № Е-2083/21.12.2023 г., с което е заявен интерес за откриване на процедурата за концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в с. Шипково, община Троян.

Във връзка с необходимостта от обявяване на нова процедура за възлагане на концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в с. Шипково, община Троян, Община Троян възложи актуализация на документацията. Същата, заедно с обявлението, е част от решението на кмета за откриване на процедурата, които се одобряват от Общинския съвет.

Актуализацията се извършва във връзка с привеждането й в законосъобразност и правилност, без да се изменят финансовите параметри, по отношение на:

 • Съответствие с относимите към Концесията изменения и допълнения на Закона за концесиите след 2019 г.;
 • Установяване на относимата към Концесията изменена нормативна уредба след 2019 г., относима към обекта и предмета на Концесията.

С Решение №107-т.1/22.02.2024 г. на Общинския съвет – Троян, актуализира Плана за действие за общинските концесии на територията на община Троян за периода 2021 - 2027 г., приет с Решение № 307/28.01.2021 г.на Общинския съвет – Троян.

Някои основни параметри на концесията:

Наименование: Концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян, област Ловеч.

Обект на концесията:

 • Съществуващите строежи към Центъра за рекреация и отдих, съответно реконструираните, основно обновените, пристроените и/или надстроените строежи и новоизградените строежи на Центъра за рекреация в съответствие с предложението в офертата на концесионера;
 • Концесионната територия към Обекта на концесията;
 • Принадлежностите към Обекта на концесията.

Описание на строителството:

Строителството, включено в предмета на концесията, включва основен ремонт, реконструкция и/или основно обновяване на съществуващия сграден фонд, на басейните, на другите съоръжения на техническата инфраструктура, на вертикалната планировка и на озеленяването, както и изграждане на нови строежи, вкл. за пристрояване, надстрояване и замяна на съществуващи строежи с оглед на по-пълноценното функциониране на Центъра за рекреация и отдих в с. Шипково, община Троян.

Конкретното строителство за доизграждане и привеждане на обекта на концесията до степен на годен за експлоатация на Центъра за рекреация и отдих се определя с офертата на всеки от участниците в откритата процедура, част от която е прединвестиционно проучване с инвестиционна програма и график за изпълнение.

Описание на услугите:

За поддържане на експлоатационната годност на Центъра за рекреация и отдих, в Предмета на концесията се включва (възлага) услугата поддържане на Обекта на концесията, като част от управлението на обекта, вкл. извършване текущи ремонти на строежите, поддържане на озеленяването, парковото обзавеждане, вкл. осигуряване и организиране на дейностите по дезинфекция на Концесионната територия, както и хигиенно поддържане на Концесионната територия и строежите в Обекта на концесията.

В Предмета на концесията се включват (възлагат) следните основни услуги от обществен интерес чрез Обекта на концесията, като част от управлението на Центъра за рекреация и отдих, които Концесионерът може да предоставя: профилактика, СПА и рехабилитационни услуги, които са консултирани и реализирани от квалифициран персонал; водни и козметични процедури; санитарно-хигиенно обслужване – къпане и плуване; плажни услуги (предоставяне на чадъри, шезлонги, постелки за шезлонги, масички и др. подобни) и водноспасителна дейност; хотелиерски услуги; услуги по обществено хранене (ресторантьорство и др.) и други търговски дейности по обслужване на посетителите на Обекта на концесията; други курортни услуги за ефективно и ефикасно ползване на минералната вода от находище Шипково.

Срок за строителство:

Строителство през първите 3 години след началния срок на Концесията с размер на инвестицията не по-малко от 3 000 000 лв. без ДДС за основен ремонт, реконструиране, основно обновяване и/или доизграждане на Обекта на концесията.

Строителство на всяка следваща 6-а година, включващо:

 • основни ремонти и реконструкции и обновяване (подмяна на медицинско и СПА оборудване) на съществуващи строежи в Обекта на концесията с размер на инвестицията не по-малко от180 000 лв. без ДДС;
 • СМР за поддържане (текущи ремонти)на медицинско и СПА оборудване, както и обзавеждане на подобектите на Обекта на концесията с размер на инвестицията не по-малко от 90 000 лв. без ДДС.

Срок на концесията32 години с възможност за удължаване с до 10 години.

Прогнозна стойност на концесията - 20 043 000 лв.

Тъй като прогнозната стойност на концесията е по-голяма от левовата равностойност на прага (5548000 EUR), определен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на комисията от 18.12.2017 г. за изменение на директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори за концесия, сe определя като концесия с трансграничен интерес. Това налага обявяването и в Официалния вестник на Европейския съюз.

Минимално концесионно възнаграждение, без включен ДДС за прогнозния срок на концесията, което Концесионерът трябва да заплаща, е:

 • еднократно концесионно възнаграждение в размер на 12 000. лв., платимо при влизане в сила на Концесионния договор;
 • годишно концесионно възнаграждение в размер на 7 200 лв. за първите три години;
 • годишното концесионно възнаграждение, което ще се формира на база брутни приходи в размер на не по-малко от 2,0 % от тях, но не по-малко от 23 100 лв. след третата година до края на концесионния период.

Прогнозни приходи на концесионера - 1 156 хил. лв. за всяка година след 3-тата година от концесията.

Прогнозни първоначални инвестиции от концесионера в срок до третата година (през първите три години общо) – 2 956 000 лв.

Вид процедура:

За концесии с трансграничен интерес възможните процедури за определяне на концесионер са открита процедура, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог. Съгласно обосновката на концесията за избор на концесионер ще се провежда открита процедура.

Подаваните от участниците в Процедурата документи се състоят от три части:

 • Заявление за участие;
 • Предложение;
 • Обвързващо предложение.

Предложението включва:

Конкретни предложения по критериите за възлагане на Концесията, мотивирани с:

 • прединвестиционно проучване (техническо предложение) с приложени към него: инвестиционна програма и график за изпълнение на строителството;
 • финансово-икономически модел, с който обосновават финансово-икономически елементи на Концесията.

Обвързващото предложение включва:

Конкретни предложения по приложимите критерии за възлагане на Концесията за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в село Шипково, община Троян:

 1. Цена за строителство на Центъра за рекреация и отдих в с. Шипково, община Троян (СМР за основен ремонт, реконструкция и основно обновяване на съществуващи строежи, за изграждане на нови строежи и за пристрояване и надстрояване на съществуващи строежи) за първите 3 години от началния срок на Концесията;
 2. Цена за СМР за основни ремонти и реконструкции и за обновяване (подмяна на медицинско и СПА оборудване) на строежи на Центъра за рекреация и отдих за всеки период от 6 години след 3-тата година от началния срок на Концесията;
 3. Срок за въвеждане в експлоатация на Центъра за рекреация и отдих, който започва от началния срок на Концесията;
 4. Размер на минималното годишно концесионно възнаграждение след третата година от началния срок на Концесията до изтичане срока на Концесията;
 5. Размер на годишното концесионно възнаграждение след третата година от началния срок на Концесията до изтичане срока на Концесията;
 6. Размер на предложената РЗП в кв. м за основно обновяване, за пристрояване или надстрояване на съществуващи строежи и/или за нови строежи за басейни и за предоставяне на СПА и балнеолечебни услуги на Центъра за рекреация и отдих в Прединвестиционното проучване към Предложението.

На въпрос от журналист относно финансовите ползи за общината кметът Донка Михайлова обясни, че е по-важно концесионерът да направи най-доброто за развитието на туризма в интерес на хората, а не ползите на общината, които са напълно постижими. Намеренията са басейнът да работи целогодишно.

---

Община Троян

Споделяне