Информация за рекултивация на клетка № 1 и клетка № 2 на депото за неопасни отпадъци

В последните няколко години Община Троян работи за дългосрочни решения за по-ефективно управление на отпадъците.

През август 2023 г. общината ни получи покана за участие по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Целта на проекта е изпълнение на техническа рекултивация на запълненото регионално депо  за битови отпадъци с преустановена експлоатация, което трябва да бъде закрито с цел намаляване на риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

На Община Троян е издадено решение на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) за преустановяване на експлоатацията до 15.04.2024 г. След тази дата общините Троян и Априлци следва да започнат да изхвърлят отпадъци в новата трета клетка на депото.

Общината има работен проект и разрешение за строеж, въз основа на което може да извършва техническата рекултивация на съответното регионално депо.

Максималната стойност, за която може да се търси европейско финансиране на рекултивацията, е до 101 лв. (с ДДС)/кв. м площ на регионално депо.

Допустимо е съфинансиране (собствено участие) от страна на бенефициента без ограничение на неговия дял.

Кметовете на Троян и Априлци постигнаха съгласие, че кандидат за финансирането на проекта ще бъде Община Троян.

Основните строително-монтажни дейности, които се предвиждат  по техническата рекултивация на клетка № 1 и № 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци, са следните:

 • Преоткосиране на съществуващите отпадъци за оформяне на отпадъчното тяло;
 • Изграждане поетапно на газови кладенци /успоредно с извършване на предепонирането и преоткосирането на отпадъците/;
 • Оформяне на билото на тялото от отпадъци и подготовка за извършване на техническа рекултивация;
 • Изграждане на горен изолиращ екран от следните пластове в посока отдолу на-горе:
  -геотекстил с разделителна функция;
  -газов площен дренаж;
  -пласт земни почви;
 • Направа на отводнителна канавка за повърхностни води по ограждащата дига;
 • Биологична рекултивация (първи етап)

Затревяване с тревни смески и/или залесяване с видове подходящи за региона.

---

Община Троян

Споделяне