Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата със свое заседание

Заседание на регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата Заседание на регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата

На 18.03.2024г. се проведе заседание на регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата. Съветът има за цел да подпомага всички структури при изпълнение на държавната политика по опазване на горите, дивеча и рибата, да обсъжда и дава становища по проблеми, стратегии и други въпроси, касаещи опазването им, да оказва съдействие за регулиране на взаимодействието между държавните органи, собствениците и ползвателите на гори.

Под председателството на заместник- областния управител Нели Читинова и в присъствието на представители на ТП „ Държавно горско стопанство“, Регионална дирекция по горите – Ловеч, ОД „ Земеделие“, РДПБЗН, РИОСВ, общините от областта, РДНСК- Ловеч, „Сдружение на зърнопроизводителите – Ловеч“ беше представен отчет за дейностите по контрол и охрана на горските територии в област Ловеч за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

От своя страна  „ Сдружение на зърнопроизводителите - Ловеч“ с писмо до областния управител от 29.02.2024 г., описват наболелите проблеми, с които се сблъскват ежедневно.

 „Зърнопроизводителите осъществяваме своята дейност в изключително трудни условия – от една страна икономическа криза с постоянно покачващи се цени на суровините и затруднена реализация на готовата продукция, и от друга - климатичните промени с все по – чести засушавания и ниски добиви. При тези условия всяко унищожаване на продукцията е сериозен разход и обезсмисля целия ни труд през годината.“ – се казва в писмото.

Във връзка с това бяха обсъдени координацията и взаимодействието между органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт, както и органите на местното самоуправление по проблеми с опазването на селскостопанското имущество и продукция.

Акценти в срещата бяха поставени по темите за зачестилите пожари в земеделски земи, сечта на дървесина на граница с обработваеми земеделски земи, нерегламентираното надбягване на каруци/двуколки с животинска тяга в земеделските земи, свободното отглеждане на преживни и чифтокопитни животни, нанасящи щети на продукцията, както и щетите върху посевите, причинени от ловци и бракониери.

Копие от Протокола от проведеното на 18.03.2024 г. заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата, заедно със становище на „Сдружение на зърнопроизводителите - Ловеч“ ще бъдат изпратени на Министерството на земеделието и храните, за да бъде търсено и намерено балансирано решение, което да задоволява всички страни по проблема и да има дълготраен ефект. Основна цел е промяна в Закона за опазване на селскостопанското имущество.

---

Областна администрация - Ловеч

Споделяне