Стартира изпълнението на проект „Информирано гражданско участие в Община Троян“

Стартира изпълнението на проект „Информирано гражданско участие в Община Троян“ Стартира изпълнението на проект „Информирано гражданско участие в Община Троян“

Сдружение „Троян в бъдещето“ стартира изпълнението на проект „Информирано гражданско участие в Община Троян“. Инициативата се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). С реализиране на проекта се цели, чрез проактивни дейности, изследвания и анализи, провеждането на информиран обществен дебат във формулирането на местни публични политики в областта на екологията. Така ще се подпомогнат целевите по проекта групи - медии и политици (на национално и местно ниво) в защитата и прилагането на ценностите на ЕС и конкретно да се подобри подзаконовата нормативна база на местно ниво.

В първия месец на инициативата ще бъдат поканени за участие в обсъждане целевите групи по проекта: медии, политици, административни служители и общински съветници. Ще бъдат дебатирани и обсъждани някой аспекти от нормативната уредба на Община Троян и по конкретно в Наредба № 9 за управление на отпадъците на територията на Община Троян и Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Троян. Ще се потърси хармонизирането им с евро-директивите в сектора /Европейския зелен пакт, новият План за действие за кръгова икономика, Планът за действие за нулево замърсяване/ в контекста на местните специфики и особености. За целта ще се изследва, коя целева група се идентифицира за разглежданите проблеми и какви са нейните нагласи чрез пряк дебат и обсъждане. След извеждане на резултатите, ще се проведе анкетиране сред широката общественост, като анкетата ще има за цел освен извличане на необходимите данни и информационна цел.

След това, обобщавайки излъчената информация ще бъде проведен публичен дебат - кръгла маса за разискване и преодоляване на идентифицираните проблеми в екологичните публични политики.

Едва след това и на база проведените изследвания и резултати от публичните дебати, ще се формулират предложения за промени по нормативната база в контекста на ценностите на ЕС в областта на екологията. Ще бъдат изготвени и внесени мотивирани предложения към общинският съвет за нормативни промени. Ще бъде проследен процеса по приемане на предложенията и проведен необходимия мониторинг спрямо резултата. Така освен, че ще бъде повишено разбирането за демокрация на местната ни общност, ще бъде насърчено и информираното гражданско участие. Така ще се подобри нормативната среда в областта на екологията, съобразно приетите европейски стратегии и планове на развитие. С паралелно провежданата информационна кампания в хода на изпълнение на дейностите, ще популяризираме по най-добрия начин резултатите от концепцията, покриващи целите на проекта.

С тази методика за изследване на общественото мнение, според местната специфика и чрез имплементиране и популяризиране на полезните европейски директиви и ценности в областта на екологията, от екипа на проекта считат, че ще се намери вярната пътна карта за формирането на местни политики и налагане на демокрацията на местно ниво. Освен това, с изпълнение на концепцията от Сдружение „Троян в бъдещето“ смятат, че ще успеят да се развияят, като организация и считат, че със уменията и знанията, които притежава екипа им, ще се окаже положително въздействие на местно ниво по приемането и прилагането на ценностите на ЕС.

--------------------------------------------- https://proeuvalues.osis.bg -------------------------------------------------

Инициатива ”Информирано гражданско участие в Община Троян” се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ)

---

ЕКИП на Сдружение „Троян в бъдещето“

Споделяне