Община Троян сключи договор с МТСП за финансиране на проект „Реформиране на Дом за стари хора в с. Добродан“

Дом за стари хора в с. Добродан, община Троян Дом за стари хора в с. Добродан, община Троян

На 12 април Община Троян подписа с Министерство на социалната политика (МТСП) договор за изпълнение на проект за реформиране на Дома за стари хора в с. Добродан. Община Троян е конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите и критериите за качество на специализирана социална услуга Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

Припомняме, че Дом за стари хора с. Добродан функционира от м. септември 2012 г. Разположен е в двуетажна сграда – общинска собственост, със застроена площ от 715 кв. м. Построен е за 28 обитатели, заедно с необходимите за това административни, обслужващи и складови помещения. Сградата е двуетажна, с частичен сутерен. В сутерена е разположено пералното и два склада – за вещи и инвентар. В партерния етаж са разположени обслужващи блокове и помещения – кухненски блок със зала за хранене, лекарски кабинет с манипулационна, рецепция, както и шест стаи със самостоятелни санитарни възли. На втория етаж са разположени зала, кът за почивка, библиотека, параклис и десет стаи със самостоятелни санитарни възли. Материалната база разполага с 12 двойни и 4 единични стаи със самостоятелни санитарни възли за настаняване на потребители до капацитета на услугата – 28 места. Сградата е с PVC дограма и топлоизолация по фасадата. До сградата съществува пристройка – котелно помещение, със самостоятелен вход. Няма осигурена достъпна среда за хора с увреждания до втория етаж на сградата.

С реализиране на проектните дейности, Община Троян цели сградата да осигурява още по-подходящи условия за живот на възрастни хора в надтрудоспособна възраст. Сградата и разположението на помещенията следва да осигуряват домашна атмосфера и условия на живот близки до семейните. Да осигурява лесно наблюдение на обитателите, от страна на персонала и възможност за лесен достъп до всяко помещение. Предвидено е извършване на текущ ремонт на всички помещения; с реализиране на дейностите по проекта трябва да се постигне най-малко клас „В“ на енергопотребление на сградите, определен съгласно скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради, посочена в Приложение № 10 към чл. 6, ал. 2 от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, класовете за енергопотребление на жилищни сгради. Предвидена е топлоизолация на покрива на сградата. В рамките на помещенията в медицинския кабинет е предвидено да се обособи място за поставяне на оборудване за раздвижване на потребителите – шведска стена, стълба за рехабилитация, успоредка и др. подобни за раздвижване на горни и долни крайници.  

Предвижда се помещение за индивидуална работа с потребител и срещи с близки, както и подмяна на обзавеждането. Зоните и помещенията за общо ползване от потребителите и прилежащото дворно пространство ще се съобразят и изпълнят в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Предвижда се подмяна на оградните пана с нови, а в прилежащото дворно пространство да се оформят зони за почивка и прекарване на открито със съответното оборудване, градинско обзавеждане и озеленяване. Предвижда се асансьор, оразмерен да превозва инвалидна количка, осигуряващ достъп на потребителите до ет. 2 на социалната услуга.

Одобреното финансиране за предвидените дейности е в размер на 1 693 945,51 лв.

---

Община Троян

Споделяне