Отчитат устойчиви тенденции в инвестиционната активност на Община Троян

Общинска администрация - Троян Общинска администрация - Троян

Устойчив ръст в инвестиционната активност отчитат експертите на общинската администрация през последните години. Справка на Община Троян показва запазване тенденциите за устойчив ръст при одобрените инвестиционни проекти и издадените строителни разрешения спрямо предходните години. Към началото на месец май 2023 г. са издадени 77 бр. разрешения за строеж, като за текущата година този брой се запазва – 81 бр. Важно е да отбележим, че Община Троян отново се явява най-големият възложител в сферата на строителството – одобрените проекти и издадени строителни разрешения за общински обекти за разглеждания период през 2023 г. са 3 бр., а за текущата година – 11 бр. Ръст бележат броят издадени разрешения за производствени обекти – при 2 бр. за разглеждания период през 2023 г. – на 6 бр. през настоящата 2024 г. и за жилищни сгради – 11 бр. за 2023 г. към 15 бр. за 2024 г.

Експертите на администрацията наблюдават запазване на високата активност в строителството на нови мощности на местния бизнес. Сред по-значимите обекти за 2024 г. са още детски площадки, ремонт училищни сгради. Сред производствените обекти са: цех за преработка на дървени детайли; производствено-складова сграда и други. 

Припомняме, че през годините се изпълниха с качество основните технически услуги, извършвани от Общината - съгласуване и одобряване на проекти (идейни, технически и работни), свързани с цялостното изграждане и благоустрояване на околната среда; разглеждане, съгласуване и одобряване на устройствени схеми и планове към подробните устройствени планове по Закона за устройство на територията; разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, както и разрешаване на строителството и въвеждане в експлоатация на обекти и др. В тази връзка през изминалия четиригодишен период беше постигнат по-адекватен отговор на инвестиционната активност, чрез качествена обработка на инвестиционните предложения и поддържане на висок стандарт на техническите услуги, при оптимизирани сроковете на основните услуги.

---

Община Троян

Споделяне