Община Троян разработва проект за нова визия и функционалност на инфраструктурата в ж.к. "Младост"

Целта на проекта е създаване на по-благоприятна комуникационно – транспортна обстановка и облагородяване на ж.к. „Младост“, гр. Троян. В жилищния комплекс са изградени осем многофамилни жилищни сгради, около които пространствата са в незадоволително състояние. В обхвата на жилищния комплекс са изградени два трафопоста. В част от комплекса е реализирана улична настилка и тротоари по проект през 2012 г., съществува улично осветление.

Проектът за „Вертикална планировка в ж.к. "Младост" предвижда мерки за изграждане на нова инфраструктура за подобряване на достъпа до имоти чрез плановата и обемнопространствена композиция. Съобразени са функционалните и пространствени характеристики на заобикалящата среда, като по подходящ и оптимален начин да бъдат оформени места за паркиране на леки автомобили, обслужващи площадки, алеи и озеленяване.

В проектната разработка са предвидени 103 паркоместа, включително цялостна подмяна с нова асфалтобетонова настилка на площадките и подходите за автомобили около сградите. Предвидени са пешеходни алеи с нова тротоарна настилка, кътове за отдих с монтирани пейки и кошчета за отпадъци. В комплекса са предвидени за монтаж и 8 бр. беседки – четири квадратни и четири шестоъгълни. Теренът на спортната площадка е запазен и около него също е оформена зона за отдих. Максимално са запазени терените за озеленяване.

Общото решение на проекта за вертикална планировка на ж.к. ,,Младост“ е разделен на четири основни етапа за реализация. Предстои издаване на разрешение за строеж на обекта. Преди започване на реализиране на обекта са предприети действия по премахване на всички нерегламентирано поставени гаражи в квартала. Към настоящия момент Община Троян работи по остойностяване на проектното предложение, след което ще се търси финансиране за реализирането му от държавния бюджет.

---

Община Троян

Споделяне