Понеделник, 20 Май 2019 19:11

Цялостна реконструкция на улиците "Стефан Караджа" и "Захари Зограф" в Троян

Община Троян спечели проект за реконструкция на улиците „Стефан Караджа“ и „Захари Зограф“ на обща стойност  895 405,39 лв.

Дългоочакваният ремонт на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“ предстои да се случи. Държавен фонд Земеделие уведоми Община Троян със свое писмо, че след проведена оценка, подадено от Общината проектно предложение по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., е получило 45 точки и е включено в списъка на проектните предложения за финансиране по процедурата.

Одобреният размер на безвъзмездна помощ е  895 405.39  лв. Предложеният от Община Троян проект има за цел да подобри транспортната достъпност, мобилността, безопасността и условията на живот и пътуване, чрез реконструкция на двете улици. Проектът предвижда реконструкция на 3 708,16 кв. м. от ул. „Захари Зограф“ и 2119 кв. м. от тротоарите към нея и реконструкция на 5870 кв. м. от ул. „Стефан Караджа“ и 3660 кв. м. от тротоарите към нея.

След изпълнението на проекта за водния цикъл улиците останаха с възстановена асфалтова част единствено върху разкопаните участъци, както е по правилата на Оперативна програма „Околна среда“. Най-вече поради това те са в лошо състояние с множество мрежовидни пукнатини и деформации по пътната настилка, чупки на нивелетата и тротоарите. Бордюрите на места са потънали през годините, поради натоварване от превозни средства регулатата се е загубила. Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна транспортна свързаност на града с по-висок клас път, тъй като чрез ул. „Стефан Караджа“ се осигурява директна транспортна свързаност с Републикански път II-35.

Реконструкцията на тези улици е дългоочаквана от гражданите, като кметът Михайлова многократно е търсила възможности за финансиране на ремонтните дейности. Михайлова подписа договор за финансиране на проекта на 13.05.

Схеми и етапи на реконструиране, може да изтеглите от сайта на общинската администрация тук!

 

*Пресцентър на Община Троян