Стартира нов проект "Патронажна грижа в Община Троян"

На 21.06.2019 г. кметът на Община Троян и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха административен договор № BG05M9OP001-2.040-0038-C01 за безвъзмездна финансова помощ, в размер до 278 499,36 лева за изпълнение на проект „Патронажна грижа в Община Троян“, Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ от приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР 2014-2020 г.

От 01.07.2019 г. Община Троян стартира изпълнението на Проекта. Срокът за реализиране на дейностите е 17 месеца, в т.ч. 12 месеца предоставяне на интегрирани почасови здравно-социални услуги в домашна среда на поне 104 лица с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване, с настоящ адрес в Община Троян. Предвижда се медицински специалисти и изпълнители на социални услуги да оказват помощ до 2 часа дневно на нуждаещите се. Изпълнителите на здравно-социални услуги ще бъдат обучени по Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, изготвена от  Министерство на Здравеопазването. За целите на проекта и с оглед осигуряване мобилност на персонала ще се закупи автомобил. Ще бъде закупено обзавеждане и оборудване  на офис на екипа за управление на услугите. В рамките на проекта потребителите няма да заплащат за ползваните услуги, а след приключването му в рамките на 6 месечната устойчивост ще се въведе такса, покриваща себестойността на услугата „Патронажна грижа“. При доказана необходимост, след решение на Общински съвет Троян е възможно продължаване предоставянето на услуги и след този период, срещу заплащане, с оглед удовлетворяване нарастващите потребности от подкрепа в домашни условия на лица от посочените целеви групи.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 278 499,36  лева , в т.ч. разходи по линия на Европейския социален фонд на Европейския съюз в размер на 236 724,46 лева. и национално съфинансиране в размер на 41 774,90 лева.

Услугата „Патронажна грижа“ в Община Троян ще бъде възложена по начин определен с решение на Общински съвет-Троян, като услуга от общ икономически интерес по смисъла на Решение на ЕК от 20 декември 2011 г.

 

*Пресинформация от Община Троян

 

Споделяне