И Областна администрация преустановява хартиения обмен, новите образци публикувани в сайта за улеснение на хората

От 1 ноември 2018 г. българската администрация преустановява хартиения обмен на документи. Повече от 700 централни, областни и общински структури преминават към изцяло електронен документооборот помежду си.

Областна администрация Ловеч и всички общини на територията на областта са реални участници в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), чрез която се осъществява електронният документооборот. 

Това е първата приложена на национално равнище всеобхватна мярка за премахване на хартиената администрация и за намаляване на административната тежест за гражданите, бизнеса и за самите администрации.

Електронният обмен на документи е сигурен и се извършва в контролирана среда, а документите са гарантирани с електронен подпис. Това позволява да бъде проследено точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа. По този начин се повишава контролът върху институциите както от страна на потребителите, така и между самите администрации.

За улеснение на гражданите и организациите със заповед на областния управител Георги Терзийски са утвърдени унифицирани образци на заявления за 19 услуги, разработени от Междуведомствена работна група, създадена по разпореждане на Министър-председателя на Република България за прецизиране на услугите, предоставяни от областните администрации и унифициране на заявленията за тяхното предоставяне. Новите образци са публикувани на официалния интернет сайт на Областна администрация Ловеч, в Регистъра на услугите, който е част от Интегрираната информационна система на държавната администрация и са на разположение за попълване от гражданите в Центъра за административно обслужване.

Споделяне