Близо 150 000 лв. финансова подкрепа са получили нуждаещи се граждани от община Троян през 2022 г.

Община Троян Община Троян

В продължение на водената от години политика за финансова подкрепа на граждани от общината, през изминалата 2022 г. 225 нуждаещи се лица и семейства са получили еднократна финансова помощ на обща стойност 148 288,94 лв., чрез съществуващите общински фондове за подкрепа и чрез решение на Общинския съвет – Троян.

След решение на Общинския съвет – Троян, 29 нуждаещи се лица са получили средства в размер на 20 730,16 лв. за покриване на съпътстващи разходи за лечение, щети от пожари, разходи от социално-битов характер и за навършване на столетие. Отпуснати са и средства в размер на 6000 (шест хиляди) лв. за еднократно финансово подпомагане на 15 ученици – полусираци, които завършват средното си образование през учебната година 2021/2022 г. в училища от Община Троян.

Със свое Решение № 841/19.02.2015 г. Общинският съвет – Троян, въвежда стимул за младите семейства да раждат и отглеждат децата си в общината и приема правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в Община Троян, в сила от 01.01.2015 г.

През отчетната 2022 г. с еднократна финансова помощ за новородено/осиновено дете в община Троян са подпомогнати 113 семейства на обща стойност от 33 900 лв.

Общинският солидарен фонд за подкрепа лечението на граждани от Община Троян е създаден с Решение на Общинския съвет – Троян, през 2014 г. Фондът за лечение подпомага с финансова помощ граждани с настоящ адрес на територията на община Троян, минимум 3 (три) години преди датата на кандидатстване, които не могат сами или с помощта на задължените по закон да се грижат за тях лица да осигурят необходимите им средства за провеждане на скъпо струващо лечение, което не се заплаща от НЗОК или от друг източник.

С решение на Комисията към Общинския солидарен фонд за подкрепа лечението на граждани от Община Троян са подпомогнати 55 нуждаещи се от скъпоструващо лечение граждани на обща стойност 56 799,78 лв. С Решение № 716/28.07.2022 г. на Общинския съвет – Троян, е променен Правилникът за организация на работата на Фонда за лечение, като е намален процентът на покриване спрямо размера на допустимите разходи и са допълнени условията, на които следва да отговарят кандидатите.

Общинският фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания е създаден в края на 2012 г. с Решение №193/27.09.2012 г. на Общинския съвет – Троян. Фондът подпомага финансово изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодието на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Троян.

Комисията към Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян, е подпомогнал 11 семейни двойки с репродуктивни проблеми от общината в размер на 21 703.00 лв. Родени през годината са 3 деца от подпомогнати семейства от Фонда. 

С Решение № 521/26.07.2017 г. Общинският съвет – Троян, учредява Фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор Здравеопазване за Община Троян. Фондът подпомага студенти, които се обучават за лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти, от каквито остро се нуждаят болниците в Троян, чрез отпускане на средства за заплащане на семестриални такси.

---

Община Троян

Споделяне