Община Троян осигурява постоянна заетост на 390 лица, ангажирани в предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги

Община Троян осигурява постоянна заетост на 390 лица, ангажирани в предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги Снимка: Община Троян

През 2023 г. Община Троян предоставя 12 вида социални услуги за жителите на общината за дневна и резидентна грижа, интегрирани здравно-социални услуги, консултативна подкрепа, доставка на храна на възрастни, лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, с умствена изостаналост и психични разстройства.

Осигурена е заетост на 392 лица, от които: 68 на постоянен трудов договор, 241 на срочни договори и 93 на субсидирана заетост с национално или европейско финансиране. Осигурена е заетост в съществуващите и новосъздадени социални услуги на 42 безработни лица, насочени от дирекция „Бюро по труда“, и на 16 лица с трайни увреждания.

Към настоящия момент потребителите на всички социални услуги в общината са общо 1186 лица.

Изброените работни места и потребители се отнасят за следните  социални услуги: Комплекс за социални услуги (КСУ) в с. Дълбок дол, включващ: Защитено жилище за лица с физически увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания; КСУ в с. Добродан, включващ Дом за стари хора и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция; Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания, Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, в т.ч. множествени и Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян; Домашен социален патронаж и Обществена трапезария; Интегрирани здравно-социални услуги грижа в дома; Асистентска подкрепа; Национални програми за заетост.

Към социалните услуги в общината са развити терапевтични ателиета за формиране на трудови умения и навици на хората с увреждания.

Изградена е материална база за две нови социални услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за временно настаняване в с. Дълбок дол, в които ще се настаняват потребители от месец август 2023 г.

Споделяне