Общините дадоха положително становище за предложението за национална карта на социалните услуги

Представители на общинските администрации обсъдиха на работна среща при областния управител вчера предложението за национална карта на социалните услуги и дадоха своето положително становище. Актуализирани са планираните места за отделни социални услуги в посока завишаване на техния брой съобразно идентифицираните потребности в общините. Тази промяна не влияе негативно на планираните и утвърдени намерения за развитие на социалните услуги на територията на област Ловеч, а дава възможност да бъде увеличен капацитетът на съществуващите социални услуги или разкриване на нови за бъдещ период.

Предложението за националната карта все още е в процес на обществено обсъждане. Основният подход в работата по изготвяне му е базиран на изведените потребности за всяка община на основание генерираните данни от анализ, направен преди това от общините. В рамките на срок от 30 дни – до 9 ноември, в който двата документа (анализът и предложението за картата) са публикувани на сайта на съответната община, всеки заинтересован може да изпраща своите препоръки на посочен имейл адрес. Планирани са също публични дискусии и обсъждания на общинско и областно ниво.

Националната карта на социалните услуги е дългосрочен документ с десетгодишен срок на действие. Със Закона за социалните услуги за първи път се въведе планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги. По този начин държавата поема ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план. Националното планиране е особено важно, тъй като то ще е основанието за определяне на пакета от социални услуги на ниво община и област, за които следва да се осигури финансиране от държавния бюджет. В картата ще се определи и максималният брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет.

В анализа на потребностите на национално ниво от социални услуги е направен преглед на ситуацията в отделните области, като за област Ловеч се посочва, че социалните услуги са обезпечени с необходимите служители и специалисти, притежаващи подходящи качества, квалификация и компетентности. Общините от областта са изправени пред предизвикателството да променят и усъвършенстват системата на социални услуги, които се предоставят на територията им с оглед по-голяма гъвкавост, активно включване на потребителите, разработване на иновативни модели на социални услуги и повишаване на качеството на съществуващите с акцент върху постигнатия резултат.

Изведените в Анализа изводи са че, на територията на областта във всички общини се предоставят социални услуги за грижа в домашна среда. Преобладават социалните услуги за пълнолетни лица, но се отчита потребност за създаване на нови услуги, която не е планирана от общините да бъде задоволена в цялост, особено внимание следва да се обърне на социалната услуга Дневна грижа за пълнолетни лица с увреждания. На територията на областта има развита мрежа от консултативни социални услуги (ЦОП, ДЦ, ЦСРИ), но няма интегрирани здравно-социални услуги за деца и пълнолетни лица и не се планира разкриване на нови интегрирани здравно-социални услуги за деца с потребност от постоянна медицинска грижа, въпреки изведената потребност. Частично е планирано да бъдат задоволени потребностите от нови интегрирани здравно-социални услуги за пълнолетни лица с потребност от постоянна медицинска грижа и в невъзможност за самообслужване. Нито една от общините в област Ловеч не е поела ангажимент за разкриване на социални услуги за осигуряване на подслон на бременни жени и майки с деца до три години, осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие и лица жертви на трафик и осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация.

Споделяне