През 2023-та са постъпили 77 заявления към фонда за подпомагане лечението на жители от Община Троян

През 2023 г. Комисията на Общинският солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян продължи своята дейност в подкрепа на граждани, които не могат сами или с помощта на своите близки да покрият разходите си за лечение.

От създаването на Фонда, до края на 2023 г., с натрупване са приети 320 заявления, проведени са 64 заседания на Комисията и взети 277 решения за отпускане на финансова помощ на обща стойност 269 752,26 лв.

Бюджетът на фонда за 2023 г. бе 81 667,87 лв., формиран на база: преходен остатък от дарения през 2022 г. в размер на 4473,65 лв., 75 001,35 лв., предоставени средства от общинския бюджет и 2192,87 лв. събрани дарения, включително от вноски на служители на Общинската администрация Троян. 

През 2023 г. в Общинската администрация Троян са постъпили 77 заявления декларации за подпомагане от Общинския солидарен фонд за лечението на граждани от Община Троян. Единадесет заявления от 2022 г. са разгледани от Комисията през 2023 г. Проведени са 6 заседания на Комисията, взети са 88 решения, в т.ч. 67 за отпускане на финансова помощ. Общо изплатените средства от Фонда през 2023 г. са в размер на 68 617 лв., в т. ч. 6 666,52 лв. (4473,65 лв. преходен остатък от 2022 г. и 2192,87 лв. дарения от 2023 г.) и 61 950,48 лв. от общинския бюджет.

Направен е отказ за отпускане финансова помощ на 18 кандидат-заявители, които не отговарят на изискванията на Правилника, най-често поради надвишаващ доход. По две заявления е взето решение за отлагане и преразглеждане от Комисията след представяне на допълнителни документи.

Правилника за организация на работата на Фонда може да откриете на официалната интернет страница на Община Троян: https://www.troyan.bg/bg/saobshteniya/pravilnik-za-organizatsiya-na-rabota-na-obshtinski-solidaren-fond-za-podpomagane-lechenieto-na-grazhdani-ot-obshtina-troyan-2022.

---

Община Троян

Споделяне