Три решения за отпускане на стипендии към Общинския фонд за подкрепа на кадри в здравеопазването през 2023-та

През 2023-та отпуснаха три стипендии към Общинския фонд за подкрепа на кадри в сектор „Здравеопазване“ През 2023-та отпуснаха три стипендии към Общинския фонд за подкрепа на кадри в сектор „Здравеопазване“

През 2023  г. са приети четири заявления към Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“, три от студенти и едно от лекар-специализант по специалността „Нефрология“. Проведени са четири заседания и взети пет решения на Комисията към Фонда. Взети са решения за отпускане на три стипендии в размер на 60% от минималната работна заплата за страната месечно, като се изплаща за пет месеца от всеки семестър.

Припомняме, че през месец юли 2017 г. Общинският съвет – Троян, взе решение за учредяване на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян. Дейността на Фонда се изпълнява от петчленна комисия, като в настоящия ѝ състав участват: д-р Милко Минков – общински съветник и председател на комисията; Валентина Петкова – главен експерт „Социална и здравна политика“ и секретар на комисията и членове: Елена Ройнева – общински съветник; д-р Теодора Вълковска-Кюрекчиева – управител на „МБАЛ – Троян“ ЕООД; д-р Цветомила Дудевска-Вачевска – управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД.

Със свое решение през 2023 г. Общинският съвет – Троян, направи изменение и допълнение на Правилника  за организацията и реда на работа на Общинския  фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян, с което са включени за финансово подпомагане и специализанти в професионалните направления „Медицина“, „Здравни грижи“, „Обществено здраве“ и към лечебните заведения, с които се сключват предварителни договори за работа, е прибавен и ЦСМП – Ловеч, филиал Троян. 

Единият стипендиант, подал заявление през 2023 г., е студент по специалност „Лекарски асистент“, за когото е отпусната стипендия и сключен предварителен договор с ЦСМП – Ловеч, за започване на работа след завършване на обучението във Филиал на спешна медицинска помощ в Троян. Вторият стипендиант е студент със специалност „Акушерка“, за когото е отпусната стипендия и сключен предварителен договор с МБАЛ – Троян, за започване на работа след завършване на обучението. Третото подадено заявление е от стипендиант със специалност „Медицинска сестра“. То е внесено за разглеждане, след структуриране на Комисията към Фонда за новия мандат. На 20.12.2023 г. кандидат-стипендиантът изтегли заявлението си за подкрепа от Фонда поради лични мотиви. 

Отново през 2023 г. лекар-специализант по специалност „Нефрология“ кандидатства за отпускане на стипендия от Фонда. С решение на ОбС – Троян, е отпусната стипендия на специализанта. Сключен е предварителен договор с МБАЛ – Троян, за започване на работа след завършване на специализацията в УМБАЛ ,,Д-р Георги Странски“ ЕАД гр. Плевен.

През 2023 г. продължи изплащането на месечни стипендии на още четири стипендианти: двама със специалност „Медицина“, един „Акушерство“ и един  „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. През юни 2023 г. един от стипендиантите завърши своето обучение по специалност „Медицина“ и от 02.10.2023 г. започна работа на длъжност лекар в „СБАЛБ-Троян“ ЕООД.

Изплатените стипендии през 2023 г., за шестте стипендианти и един специализант са в размер на 22 464 лв. През месец април 2023 г., след ликвидацията на Фондация „Професор д-р Христо Браилски“, е направено дарение за Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ в Община Троян в размер на 10 818,98 лв. През месец май 2023 г. дарение към Фонда на стойност 10 000 лв. е направено и от „Фитофарма“ ЕООД, с. Орешак, и през месец октомври 2023 г. – дарение на стойност 2670 лв. от плувен клуб „Инвиктус“ гр. Плевен. Всички разходи за стипендии през 2023 г. са за сметка на трите дарения. Преходният остатък в края на 2023 г. за Фонда е 1764 лв., в т.ч. 740 лв. преходен остатък от 2022 г. и 1024,98 лв. от дарения.

Община Троян полага последователни усилия за подкрепа на млади кадри, които в бъдеще да обезпечат потребността от медицински кадри в лечебните заведения на територията на общината, като усилията в тази посока ще продължат и през настоящия мандат.

---

Община Троян

Споделяне