Община Троян заяви готовност да бъде посредник между граждани и НОИ за част от предлаганите от института услуги

Национален осигурителен институт (НОИ) Национален осигурителен институт (НОИ)

Община Троян води разговори с Националния осигурителен институт (НОИ) за предоставяне на възможност администрацията да бъде посредник между институцията и гражданите, с цел улеснен и бърз достъп до услуги, предоставяни от НОИ за живущите в община Троян.

През месец февруари се проведе среща с представители на НОИ, служители на Община Троян, представител на НСОРБ и други заинтересовани страни, на която бяха уточнени услугите, които Община Троян може да предоставя на гражданите, като посредник, както и други технически въпроси, свързани с посредничеството. Бяха обсъдени услугите, които Общината има готовност да приема, предава на заявителите и уведомява НОИ за предадения индивидуален административен акт, като посредник. Услугите, за които Община Троян има готовност да посредничи, са общо 18. Община Троян заяви готовност, след официализиране на посредничеството между Община Троян и НОИ, служители на администрацията да посетят на място ТП на НОИ – Ловеч, за да бъдат обучени на място за всички услуги, които ще се предлагат от Общината в ролята ѝ на посредник.

Към момента предложението е посредническите услуги да се заявяват и получават в Центъра за административно обслужване в Община Троян, като кметствата на територията на общината да станат страна в този процес постепенно.

Община Троян очаква становище и отговор по представеното предложение от страна на НОИ. Тази възможност би допринесла за улеснен достъп до услуги, спестени разходи за транспорт и скъсено време за подаване на заявления за услугите от страна на жителите на община Троян.

Припомняме, че и през изминалия мандат Община Троян вложи много средства и усилия в посока повишаване на доверието и удовлетвореността на обществото. Един от приоритетите бе предлагане на електронни административни услуги за граждани и бизнес, от всяка една точка на планетата. За удобство на ползвателите на електронни услуги, дори в извънработно време или почивните дни, Община Троян осигури възможност за подаване, заплащане и получаване на индивидуалния административен акт чрез няколко канала за достъп.

Община Троян е единствената администрация, която през 2023 г. стартира нова електронна услуга, съвместно с МБАЛ-Троян ЕООД за издаване на актове за раждане. Чрез Системата за сигурно електронно връчване медицинските специалисти от МБАЛ-Троян изпращат съобщението за раждане, заедно с декларация за припознаване на детето (ако родителите на новороденото са извън брак) до служителите по гражданско състояние в Общината. Те от своя страна издават акта за раждане на новороденото и удостоверението за раждане в оригинал. Родителите на новороденото получават лично в отдел „Услуги на гражданите“ оригинала от удостоверението за раждане.

Припомняме, че още през 2015 г. Община Троян бе първата Община, включена в междурегистровия обмен на данни RegiX, като през него се достъпват над 40 регистъра в различни области, чрез които Общината намалява изискуемите документи за над повече от 40 административни и технически услуги, както и за извършване на различни дейности на администрацията. Към момента от 161 общински административни услуги, по служебен път администрацията се снабдява с различни видове документи за около 80 услуги. Община Троян е посредник между заявители на услуги и други администрации – общински администрации и областна администрация Ловеч. Най-често използваните услуги от гражданите са към други общини, свързани с гражданското състояние на лицата, различни услуги в сферата на местните данъци и такси, както и снабдяване с удостоверение от Областна администрация – Ловеч за наличие или липса на акт за държавна собственост.

---

Община Троян

Споделяне