Община Троян остава финансово стабилна

Община Троян Община Троян

Във финансово отношение Община Троян започна спокойно новата година, стана ясно на месечната пресконференция на кмета Михайлова. Въпреки несигурността и проблемите, породени от кризата, Троян може да се похвали с преизпълнение на приходите. Първоначално приетият бюджет от 35, 918 млн. лв.след всички актуализации  в края на годината възлиза на 40, 909 млн. лв. Това го прави най-големият, управляван от Общината към момента.

Общото изпълнение на приходите е в размер на 40 411 хил. лева, на разходите -  33 270 хил. лева. което формира положително салдо в края на годината в размер на 7 141 хил. лева. Въпреки че по-голяма част от остатъка е с целеви характер, наличието на средства по сметката на общината ни дава относително спокойствие за бюджет 2022 година, каза Михайлова. Спрямо 2020 година общо постъпилите приходи в бюджета нарастват с 6 359 хил. лева, което идва основно от предоставените допълнително от държавния бюджет средства в размер на 5 000 хил. лева - основно по социални проекти, за капиталови разходи, провеждане на избори и финансиране на държавни дейности.

Към края на 2021 година са преизпълнени спрямо плана за годината и в сравнение с реализираните през 2020 г. При първоначален план 8 178 хил. лева и след всички извършени актуализации към края на годината собствените приходи достигат 8 395 хил. лева. Реализираните собствени данъчни и неданъчни приходи са 8 487 хил. лева срещу 8 240 хил. лева за 2020 г. 

Община Троян се справи с двете най-сериозни предизвикателства, които кметът Михайлова маркира при представянето на бюджета в началото на годината - успешно изпълнение на инвестиционната програма и на проектите с външно финансиране.

С наличните местни приходи към края на годината са обезпечени плащанията по оперативни програми преди тяхното възстановяване - в размер на 445 хил. лева.

Общо разходените средства за 2021 година са с 9 000 хил. лева повече спрямо 2020 година. Най-голям ръст се отчита при разходите за инвестиции – 3 533 хил. лева, за образование – 2 649 хил. лева, социални дейности – 667 хил. лева и спорт и култура – 512 хил. лева. За първи път инвестициите изпреварват безспорния фаворит досега – образованието. През 2021 г. отново е постигнато оптимално съотношение между такси и бюджетни средства в Детска ясла № 1 и Детска млечна кухня, като със събраните приходи се покриват 65 % от извършените текущи разходи.

При детските градини се покриват 51 %, а при домашен социален патронаж 56 %, съответно срещу 50 % и 52 % за 2020 г. от разходите. Това се дължи основно на работата на кухня майка, в която се приготвя храна за децата от детските градини в града, промяната в организацията по приготвяне храната на възрастните хора и използването и в двете дейности на зеленчуци и плодове собствено производство. 

Опасенията за тази година са свързани с капиталовата програма – прогнозите са да има сериозни затруднения в изпълнението на капиталовата програма за 2022 г. заради късното приемане на бюджета, наложено от предстоящото късно приемане на държавния бюджет. То е свързано с това, че основната част от процедурите по ЗОП, които траят средно по 3-4 месеца, ще се провеждат, след като Общинският съвет приеме Бюджет 2022 г. Община Троян използва всички законови възможности този срок да бъде изтеглен напред във времето.

 

Споделяне