Община Троян внедри програмната система АКСТЪР - ОУПОТ

Системата представлява разширение на вече действащата на територията на общината програмна система АКСТЪР ГИС. Целта на АКСТЪР – ОУПОТ (Общ устройствен план на Община Троян) е да интегрира данните от Общия устройствен план на общината с останалите налични геопространствени данни в обща ГИС среда, да позволи лесното поддържане на ОУП, включително нанасяне на измененията в него, да направи издаването на справки, скици и удостоверения от ОУП от служителите изцяло електронен процес и да направи плана достъпен за гражданите през Интернет в удобен за търсене и разглеждане вид.

Цялата графична и текстова информация, налична в картите, създадени с АКСТЪР ГИС, e публикувана достъпна за гражданите чрез сайта на общината. От потребителите на сайта не се изисква да свалят допълнителни програми, за да разглеждат публикуваната информация – достъпът става през стандартен Web браузър. Интерактивната карта предоставя възможност за придвижване, приближаване, търсене на имоти по номер или адрес, текстова информация за имотите и устройствените зони, наслагване на имотите със сателитни снимки или пътна карта и др.

Споделяне

Галерия със снимки