Напредва работата по изграждане на нова площадка при НУПИ

Изграждане на нова площадка при НУПИ Изграждане на нова площадка при НУПИ

На 20. май бе открита строителна площадка за обект „Обновяване на парково пространство“ (градинката при НУПИ „Проф. Венко Колев“). Избраният, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки изпълнител е „Геоцвет“ ЕООД, гр. Ловеч, представлявано от Георги Георгиев. Строително-монтажните работи, които възлизат на обща стойност 262 996,75 лв., са финансирани от Държавен фонд „Земеделие“.

Работата по обекта е в ход. Почистена е храстовидна растителност. Изпълнява се стоманобетонова шапка на съществуващата подпорна стена в източната част на площадката. Изпълняват се дейности по реализацията на площадка върху съществуващото корито на нефункциониращия шадраван, като са изпълнени преградна стена и стоманобетонна плоча за предвидената полукръгла сцена с куполен покрив, както и 9 бр. стоманобетонни колони.

Обектът следва да бъде завършен до 5.12.2024 г.

---

Община Троян

Споделяне

Галерия със снимки