Още мерки срещу заплахата

Общинска администрация Троян Общинска администрация Троян Снимка: HemusNews

Заповед № 395 от 16.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

ЗАБРАНЯВАМ

1. Поставяне и работа на разположените автомати за напитки и храни върху терени Общинска собственост, до второ нареждане.

2. Използването на терени Общинска собственост за продажба от ръчни колички, излагане на стоки, мостри, поставяне на маси за консумация към заведения за хранене и развлечения, и пред магазини, до второ нареждане.

3. Продажбата от баничарници, мекичарници, дюнерджийници, кебапчийници и други подобни, които не са фабрично пакетирани, до второ нареждане.

Препоръчва се на управителите на фирми, извършващи продажба на хранителни стоки, включително плодове и зеленчуци, на територията на Община Троян, да ограничат контакта на стоките с потребителите.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуването ѝ на интернет страницата на Община Троян.

Да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица на упоменатите обекти за сведение и изпълнение.

Да се връчи на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/
Кмет на Община Троян

 

*Пресинформация на Община Троян

Споделяне