На 9.11. в сайта на Министерство на образованието и науката бяха публикувани одобрените проектни предложения по програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022. Община Троян кандидатства с три проектни предложения по Модул 2 „Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ – за СУ„Васил Левски“ (с проект „Разширение на СУ „Васил Левски“, гр. Троян – актова зала, бюфет и библиотечно-информационен център“), НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (с проект „Изграждане на физкултурен салон в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Троян) и НУ „Христо Ботев“ (с проект „Реконструкция на съществуваща постройка в НУ „Христо Ботев, гр. Троян“).

Публикувана в Общество