Пламъкът от една искра: 90 г. от основаването на ПК „Искра“

90 г. от основаването на ПК „Искра“ 90 г. от основаването на ПК „Искра“

Автор: Христо Костов

През настоящата 2024 г. се навършват 90 години от създаването на Кредитна кооперация „Искра“, която е едно малко сдружение, но е пример за това как, когато има мотивация, има и начин. Това кооперативно сдружение показва как хората се обединяват за развитието на своето родно място и подобряването живота на своите земляци. След Първата световна война се наблюдава една голяма криза по време на 1928/1929 г., която парализира почти целия стопански живот. И особено бяха засегнати земеделческото производство и дребното занаятчийство. В тази натегната атмосфера трудовите и прогресивни хора и народната интелигенция подириха отдушник в кооперативния принцип „Всички за един и един за всички“. Лесно се образуват кооперативни сдружения, а образуваните се разширяват и подобряват работата си.

Началото на това предприятие е поставено на 1. април 1934 г. в махала Попишка. Махала Попишка е непосредствено до Троян. За да избегнат жителите на махалата и лихварското кредитиране, и снабдяването им със стоки от първа необходимост, което е ставало от частните магазини на града и една бакалница в махалата, на първи етап през 1934 г. тридесет и осем ентусиазирани жители слагат основите на кредитната кооперация „Искра“, а те са: „1. Димитър К. Маринов, 2. Иван Анг. Влайков, 3. Стоян Ив. Митевски, 4. Христо М. Цонковски, 5. Димитър Ив. Русинов, 6. Найден В. Орешков, 7. Иван М. Цонковски, 8. Христо Павлев Цонковски, 9. Стою Костов Маринов (брат на Д. Костов, активен кооперативен деятел и антифашист в Троян), 10. Минко Ст. Сираков, 11. Ангел Ив. Влайков, 12. Петър Д. Камачер, 13. Цочо Д. Камачер, 14. Минко Хр. Гечов, 15. Коста К. Куцаров, 16. Христо П. Манджуков, 17. Найден Хр. Гечев, 18. Койно М. Цонковски, 19. Иван Найденов Стойчев, 20. Цочо Ив. Камачер, 21. Иван Мар. Камачер, 22. Петър Н. Йотешки, 23. Цвятко Г. Йотешки, 24. Минко Г. Русков, 25. Петко М. Вачков, 26. Гечо Хр. Гечев, 27. Васил М. Манджуков, 28. Цочо В Оряшков, 29. Минко М. Цонковски, 30. Стойко Р. Камачер, 31. Иван Р. Камарчер, 32. Иван Вл. Русенов, 33. Васил Ст. Митовски, 34. Георги Мар. Баковски, 35. Стоян М. Кърпелски, 36. Мирчо Ц. Муратов, 37. Кино Вл. Влайков и 38. Христо Ив. Манджуков.“.

За Управителен съвет на кооперацията са избрани Димитър Костов Маринов, Христо М. Цонковски, Петър Д. Камачер, Димитър Ив. Русинов и Стоян Ив. Митовски. За председател е избран Димитър Костов, а за зам.-председател Христо Мичев Цонковски, който впоследствие е стоял двадесет години председател на кооперацията. Сега нека да разкажа кой е Димитър Костов, той е една интересна за своето време личност, роден е през 1899 г. в махала Попишка, в семейството на Рада и Коста Куцарови. Баща му е изявен благодетел и общественик, който дълги години заема поста началник на товарните линии Троян-Свищов. За богата обществена дейност Коста е награден с почетния медал за възкачването на княз Фердинанд за български владетел през 1887 г. Димитър завършва своето средно образование в Мъжката гимназия в Плевен.

Сега нека да продължим със избора за Контролен съвет на кооперацията, избрани са следните членове: Стоян М. Кърпелски, Христо Павлев Цонковски и Найден Хр. Гечев. Основни цели, които си поставя кооперацията, са: да осигури на членовете си лесен достъп до кредит с малка лихва, доставя стоки от първа необходимост. Подпомага развитието на дребния и средния бизнес. Насърчава спестовността. За касиер деловодител е назначен Иван Ангелов Влайков, подписал гаранционна полица с поръчители като гаранция за длъжността за 20, 000 лв. Своята работа кооперацията започва с откриването на магазин за общи доставки, като за магазинер е назначен Минко Сираков със заплата от 500 лв. месечно. Той също за гаранция на длъжността е подписал гаранционна полица с поръчители за също 20, 000 лв.

Кооперацията първоначално събира 8000 лв. дялов капитал. Но тук е интерсно да се отбележи, че любознателността на старите попишчани е била голяма. Личи от факта, че още тогава купуват радиоапарат, който е американската марка „Емерсон“ за 9, 000 лв. - това е обстоятелство, което е подплашило да известна степен и самите кооператори, че събраният дялов капитал не стигал даже за радиоапарат, като някои членове го сметнали за разточителство. Но самият апарат е изиграл една важна роля и по време на съпротивата. Вече при изгасена лампа в магазина всеки е можел да слуша развиващите се събития на Източния и другия фронт от 1941 до 1944 г., за което магазинерът Христо Гечев е арестуван и изпратен в затвора.

Облигация на Стою Костов от ПК „Искра“

Кооперацията подобрява работата си, навлиза все повече в стопанския живот, събира влогове, раздава заеми,  прави доставки и изкупува продукцията на селището. Работи със собствени средства. Ликвидира бакалницата на Влайковци - от 100 къщи в махалата набира 160 членкооператори. Към кооперацията се открива и добре обзаведена мандра в балкана на местността „Плетеният бук“ където повече от шест години е преработвала млякото на Троянския  район във фин балкански кашкавал. С тази смела крачка предприятието навлиза и в областта на общественото хранене. Но находчивите членкооператори не спират, като отварят и пивница, където се продават базалкохолни напитки и сладкарски изделия.  Хората в махала Попешка са работили с голям ентусиазъм, важно е да се отбележи, че дълго време касиерделоводителската работа е била на почит и уважение.

Кооперация „Искра“ работи като самостоятелна от 1934 до 1961 г., почти три десетилетия тя успява да развива една ползотворна дейност, която за жителите на махала Поешка. Но от 1. юни 1961 г. кооперацията по решение на правителството за оедряване на стопанските предприятия се обединява с потребителните кооперации, които са Градски народен съвет – Троян. Бъдещата работа на кооперацията продължава като обединена потребителска кооперация „Единство“ – Троян, която също се обединява и с потребителските кооперации от селата: Балабанско, Балканец, Белиш, м. Горно Трапе и Калейца. Регистрирана е в Троянския народен съд. Занимава се с търговия на дребно, обществено хранене, изкупуване на селскостопански произведения, произвежда хляб, пулпове, газирани напитки  и др. Изварява ракия, организира месодобив и др. Кооперацията притежава дванадесет смесени магазина, магазин за хляб и зеленчуци, два зеленчукови магазина, магазин за обезценени стоки, павилион и др. и заведения за обществено хранене: ресторант, девет пивници, две сладкарници и закусвалня. Следващата важна стъпка на кооперацията е на 1. април 1972 г., когато се влива в РПК (Районна потребителска кооперация) „Стара планина“ – Троян.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1. Маринови, Мария и Марин, „Махала Попишка – квартал на град Троян: спомени на майка ни Йова Стоянова Цвяткова по баща Митовска, Минко Мичев Цонковски и други попишчани“, Троян: [Изд. авт.], 2012, с. 26-27.
  2. ДА–Ловеч, ф. 208К, История на фонда.
  3. ДА–Ловеч, ф. 208К, оп. 1., а.е. 1, л. 1, 1 гр.
  4. Костов, Хр., „Поручик Христо Костов Маринов“, в. Троянски глас, година LI, бр. (36), 20-26 септември 2018 г.
  5. Костов, Хр., „Един радетел на индустриализацията в Троян – 115 години от рождението на Стою Костов, в. Ловеч прес, бр. 31 (2286) от 23-26 април 2020 г.
  6. ДА–Ловеч, ф. 678, История на фонда.

---

Автор: Христо Костов, студент по история

Споделяне