Проверки на РЗИ – Ловеч

Проверки на РЗИ – Ловеч Снимка: БТА

За периода 10 – 14 юни инспекторите от РЗИ в Ловеч извършиха проверки на 115 обекти с обществено предназначение: 2 места за настаняване, 1 фитнес зала, 5 фризьорски салона, 1 предприятие за производство на козметични продукти, 37 водоизточника за централно водоснабдяване, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 транспортно средство със специално предназначение, 3 детски заведения, 1 селскостопанска аптека, 6 гробищни парка, 52 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и 3 хотела в Ловеч, с. Калейца, с. Добродан, с. Ломец с. Умаревци, с. Дойренци и с. Крушуна.

За установени несъответствия с нормативните изисквания на управителя на „В и К Ловеч”АД е издадено предписание за извършване на ремонтни дейности на Напорен резервоар „Ломец”, с. Ломец, общ. Троян.

Съставен е 1 акт за установено административно нарушение от физическо лице за неспазване на изискванията на Наредба №19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях.

Споделяне