Минералният басейн в Шипково на концесия

Басейнът в Шипково Басейнът в Шипково http://visit.troyan.bg

Представителите на местния парламент в Троян, на предстоящото заседание през септември ще обсъждат - откриване процедурата за определяне на концесионер на концесия за строителство и управление – "Център за рекреация и отдих с. Шипково, община Троян".

През 2014 г., с Решение № 421/23.06.2014 г. на Министерски съвет и Договор от 07.08.2014 г., на Община Троян са предоставени безвъзмездно в собственост минералната баня и басейн в Шипково.

Очакванията за бързото им привеждането в годност за експлоатация не се оправдаха. Необходимостта от значителни средства за инвестиция, с които общината не разполага, както и невъзможността за привличане на европейско финансиране, доведоха до това, че басейнът се отдава под наем само за сезона с козметичен ремонт от наемателя, а минералната баня продължава да не работи.

Предвижданията са за извършване на реконструкция, обновяване, основен ремонт и/или строителство чрез премахване на част от съществуващите строежи, както и изграждането на нови строежи, съответно изграждане на изцяло нов комплекс от сгради и съоръжения като Център за рекреация и отдих. Управление за срока на концесията на Центъра за рекреация и отдих, изразяващо се в неговото поддържане в експлоатационна годност и неговото експлоатиране чрез предоставяне на услуги за рехабилитация и възстановяване, плажни услуги и др. курортни услуги.

Срок на концесията – 32 години с възможност за удължаване с до 10 години.

Прогнозна стойност на концесията – 20 043 000 лв.

Тъй като прогнозна стойност на концесията е по-голяма от левовата равностойност на прага (5548000 EUR), определен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на комисията от 18.12.2017 г. за изменение на директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори за концесия, сe определя като концесия с трансграничен интерес. Това налага обявяването и в Официалния вестник на Европейския съюз.

Първоначални инвестиции от концесионера през първите три години общо 2 956 000 лв.

Споделяне

Свързани статии (по етикет)