Община Троян е одобрена по проект „Укрепване на общинския капацитет“

Община Троян Община Троян

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 одобри проектното предложение на Община Троян „Укрепване на административния капацитет на Община Троян“ по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“.

С реализацията на проекта ще се подкрепи капацитетът на общинската администрация - Троян, чрез провеждане на обучение и супервизия на служителите, ангажирани с политиките в социалната сфера и служителите на социални и интегрирани здравно-социални услуги, извършване на оценки, анализи, разработване на програми, планове и др. вътрешни документи и процедури, които ще допринесат за предоставянето на по-качествена и ефективна грижа за лица от най-уязвимите групи от населението. 

Ще бъдат създадени условия за информиране и консултиране на гражданите за реализиране на техните права и възможности за ползване на социални услуги и мерки за подкрепа, чрез обособяване на фронт-офис в рамките на отдел „Социална и здравна политика“ и осигуряване на достъп до информация и насочване към подходящи услуги, съответстващи на техните потребности.

Проектът е на стойност 142 446.00 лв. и със срок на реализация 24 месеца.

---

Община Троян

Споделяне