ОИЦ – Ловеч представи пред медиите дейността си през 2022 - 2023 г.

На 07 декември 2023 г. от 10.00 часа, в офиса на Областен информационен център – Ловеч на ул. „Търговска“ №29, Барокови къщи се проведе пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии от област Ловеч на тема: „Дейността на Областен информационен център – Ловеч през 2022 - 2023 г.“.

Управителят на Областен информационен център – Ловеч Кенан Терзиев запозна журналистите с дейността на Центъра във връзка с предстоящото приключване на проект: „Осигуряване функционирането на Областен информационен център-Ловеч за периода 2022-2023“, Договор за БФП №BG05SFOP001-4.007-0013-C01 с бенефициент Община Ловеч, Процедура за БФП №BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване функционирането на национална мрежа от областни информационни центрове 2022-2023“ по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.

За периода 01.01.2022 г. – 07.12.2023 г. Областният информационен център в Ловеч организира и проведе общо 25 събития, финансирани от бюджета на проекта, които включват 5 пресконференции с местни, регионални и национални медии, 16 открити информационни срещи /приемни/ в общините от област Ловеч, 4 информационни събития, посветени на Общата инициатива на Мрежата от ОИЦ за 2022г. и 2023 г. Екипът през двете години проведе и 15 други събития на ОИЦ, които са извън бюджета на проекта, както и взе участие в над 115 събития, популяризиращи проекти на общини, институции и организации от област Ловеч, както и участия в обучителни и информационни срещи. За същия период Областен информационен център – Ловеч посрещна в офиса над 390 посетители, а отговорите на зададените по телефон, електронна поща и на място въпроси, свързани с възможностите за европейско финансиране на проектни идеи са 738 бр. Публикациите във Фейсбук страницата на ОИЦ-Ловеч за актуални и предстоящи процедури, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ и Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/, са над 1855 бр.

ОИЦ – Ловеч осигурява и ще продължава да осигурява и през новия програмен период, до края на 2029 г., актуална и безплатна информация относно възможностите за финансова подкрепа със средства от ЕСИФ и ЕФСУ, както и да надгражда постигнатата познаваемост на европейските фондове и програми.

ОИЦ - Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в България.

---

За допълнителна информация:

Тел.: 068 604 297

e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Споделяне